29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 444 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, VOOR MEDISCHE ZORG EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2020

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een brief ontvangen van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) d.d. 27 november 2019 over de uitkomsten van een peiling rondom registratielast. Met deze brief ontvangt u, zoals u met een commissiebrief d.d. 20 december 2019 heeft verzocht, een reactie op deze brief.

In november 2019 heeft V&VN een peiling rondom registratielast uitgevoerd onder haar leden. Uit deze peiling komt het beeld naar voren dat verpleegkundigen en verzorgenden nog veel registratielast ervaren in de praktijk. Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden geven aan dat zij t.a.v. het verminderen van administratieve lasten geen verbetering zien sinds de V&VN-actiedag «Meer zorg, minder papier» eind 2017. Ook geeft de enquête aan dat 65% van de wijkverpleegkundigen nog steeds de vijfminutenregistratie tegenkomt in de praktijk. V&VN geeft op basis van de enquête-uitkomsten aan dat op ICT-gebied nog een wereld te winnen is.

De uitkomsten van deze peiling zijn grotendeels in lijn met de monitoringsinformatie die wij met u hebben gedeeld in de Kamerbrief Voortgang programma [Ont]Regel de Zorg1. Zoals in deze Kamerbrief is beschreven is het aanpakken van regeldruk een taaie opgave, en hoewel in de afgelopen periode veel van de aangekondigde maatregelen uitgevoerd zijn, laat de merkbaarheid daarvan op de werkvloer nog te wensen over. Maar we concludeerden ook dat het begin daar is; er zijn zorginstellingen die flink hebben gesnoeid in de eigen regels, er zijn regels afgeschaft met een substantieel effect op de tijd die zorgverleners aan administratieve handelingen besteden en er zijn zorgverleners die meer ruimte ervaren om het gesprek aan te gaan over waar zij dagelijks tegenaan lopen. Dat het begin gemaakt is laat de peiling van V&VN ook zien: een kwart van de verpleegkundigen en verzorgenden ervaart een vermindering van de administratieve lasten. De uitkomsten van de V&VN-peiling onderschrijven bovenal de reeds geziene noodzaak om naast de aandacht voor het schrappen van landelijke en lokale regels, aandacht te geven aan de implementatie van gemaakte afspraken in de instellingen. Met andere woorden, ervoor zorgen dat de geschrapte regels echt niet meer in de praktijk opduiken.

Inmiddels zijn hier, zoals ook vermeld in de voortgangsbrief, extra acties op ingezet. Het merkbaar verminderen van regeldruk zal niet vanzelf gaan en zal van alle betrokken partijen op korte en op langere termijn inzet vragen.

Merkbare vermindering regeldruk door ICT-verbeteringen

In de uitkomsten van de V&VN-peiling worden specifiek de kansen benoemd om op ICT-gebied verbeteringen te realiseren. Wij beamen dat de regeldruk op de langere termijn substantieel verminderd kan worden door het structureel verbeteren van ICT-systemen en door goede elektronische gegevensuitwisseling.

Uitgangspunt daarbij is dat de inrichting van ICT-systemen veelal een lokale en organisatie-specifieke aangelegenheid is.

Een voorbeeld van hoe we hiermee aan de slag zijn is de regeling Inzicht. Deze regeling geeft een impuls aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling bij de verpleegkundige overdracht waardoor administratieve lasten op termijn afnemen. De invulling van deze regeling is in nauwe samenspraak met de brancheverenigingen opgesteld en V&VN is één van de deelnemende partijen. De vormgeving van de regeling Inzicht en de proeftuinen zijn beschreven in de Voortgangsrapportage programma Langer Thuis2. Voor de brede aanpak bij de verbetering van gegevensuitwisseling verwijzen wij graag naar de brieven vanuit het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, die u vorig jaar in april en juli zijn toegestuurd3.

Wijkverpleging: de vijfminutenregistratie uitgelicht

In de V&VN-peiling en de berichtgeving die daarop volgde, wordt uitgelicht dat twee derde van ongeveer 2800 wijkverpleegkundigen nog met een (vorm van) vijfminutenregistratie werkt. In een commissiebrief inzake de vijfminutenregistratie4 hebben wij u hierover meegegeven dat we zien dat organisaties bezig zijn om deze verandering door te voeren. Tevens zijn in de genoemde brief aan de vaste commissie de concrete vervolgafspraken met de betrokken partijen opgenomen.

Vervolg

Dit voorjaar monitoren we opnieuw hoe zorgverleners de regeldruk ervaren (o.a. met de 1-meting van de merkbaarheidsscan). Over de uitkomsten daarvan informeren wij u in de voortgangsrapportage van het programma [Ont]Regel de Zorg. De beschikbare monitoringsinformatie vormt de basis om te bepalen op welke manier de regeldruk verder naar beneden gebracht kan worden. We stoppen niet voordat de zorgverleners en patiënten aangeven dat zij merkbaar minder regeldruk ervaren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Kamerstuk 29 515, nr. 441.

X Noot
2

Kamerstuk 31 765, nr. 425.

X Noot
3

Kamerstuk 27 529, nr. 189.

X Noot
4

Kamerstuk 23 235, nr. 196.

Naar boven