Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202023235 nr. 196

23 235 Thuiszorg en wijkverpleging

Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2019

In de procedurevergadering van 28 november heeft het lid Laan-Geselschap (VVD) om een brief verzocht inzake de berichtgeving rondom de vijfminutenregistratie in de wijkverpleging. Het gebruik van de vijfminutenregistratie is één van de schrappunten uit het programma [Ont]Regel de Zorg. Het leidt tot veel onnodige administratieve lasten en verspilling van waardevolle tijd. V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS hebben in december 2018 afgesproken de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen1 merkbaar te verminderen. Om dit doel te bereiken kunnen zorgaanbieders overstappen van een minutenregistratie naar de registratiestandaard «zorgplan=planning=realisatie, tenzij» (z=p=r,t). Bij deze registratiestandaard is het zorgplan en de daarvan afgeleide planning de basis en hoeft er alleen iets geregistreerd te worden als er grote afwijkingen zijn.

In 2019 is door alle partijen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders de alternatieve registratiestandaard kunnen gebruiken. De volgende acties zijn ondernomen:

 • Ondersteunende materialen, zoals een handreiking, FAQ, infographic, een filmpje en nieuwsberichten zijn gepubliceerd op www.ordz.nl en gedeeld via de branche-organisaties.

 • Er is door verzekeraars een uniforme controlehandleiding wijkverpleging gepubliceerd.

 • Er is voor accountants beschreven welke interne beheersingsmaatregelen op organisatieniveau aandacht vragen in het kader van de jaarrekeningcontrole.

 • Er zijn gedurende het jaar regiobijeenkomsten georganiseerd door Actiz en Zorgthuisnl om aanbieders te informeren en te ondersteunen.

 • Aanbieders en wijkverpleegkundigen konden ervaringen delen en ondersteuning krijgen via helpdesks.

 • De materiële controletermijn bij de wijkverpleging is door verzekeraars teruggebracht van 5 naar 2 jaar.

 • Er is in 2019 periodiek gemonitord: NZa-monitor contractering wijkverpleging (mei), een belronde onder zorgaanbieders (juli), een enquête onder aanbieders (september) en een enquête onder wijkverpleegkundigen (november).

Uit het onderzoek dat met alle partijen in september is uitgevoerd weten we dat z=p=r,t gebruikt wordt door 65% van de organisaties. Volgens een onderzoek dat door V&VN is uitgevoerd zou twee derde van ongeveer 2800 wijkverpleegkundigen nog met een (vorm van) vijfminutenregistratie werken. De uitkomsten tussen deze enquêtes lijken te verschillen. Dit kan onder andere worden verklaard door de verschillende manier waarop de vragen zijn gesteld aan de aanbieders en de wijkverpleegkundigen. Hoe dan ook, de V&VN-enquête laat nog niet zien dat het doel dat partijen voor ogen hebben, namelijk de vermindering van administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen rondom de tijdsregistratie, al is gerealiseerd.

Op 10 december zijn extra afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen om hier gezamenlijk verder aan te werken en het goed gebruik van de alternatieve registratiestandaard in de praktijk nog verder te verbeteren. Graag infomeer ik u over de gemaakte afspraken.

Extra acties voor implementatie alternatieve registratiestandaard

We zien dat organisaties bezig zijn om deze verandering door te voeren. Het is belangrijk voor zorgaanbieders om samen met de wijkverpleegkundigen een cultuuromslag te maken door het denken in minuten echt los te laten en werkelijk te steunen op een goede planning. Partijen geven aan dat omgaan met de alternatieve registratiestandaard een proces van leren en verbeteren is.

Daarbij kan de exacte invulling van de verandering per organisatie verschillen en zal iedere organisatie zijn eigen veranderproces moeten doorlopen. Het hangt er bijvoorbeeld van af hoe de bestaande bedrijfsvoering is ingericht, wat de organisatiestructuur is en welke functionaliteiten de ICT-systemen hebben. De complexiteit van deze verandering doet niets af aan de afspraak die partijen met elkaar maakten om ervoor te zorgen dat de administratieve lasten rondom tijdregistratie voor wijkverpleegkundigen merkbaar moeten verminderen. Met betrokken partijen blijven wij de maximale ondersteuning bieden om organisaties hierbij te helpen.

V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl, ZN, NZa en VWS hebben gezamenlijk en in goede afstemming de volgende extra acties afgesproken:

 • Actiz en Zorgthuisnl organiseren extra regionale bijeenkomsten om aanbieders te ondersteunen bij het overstappen op z=p=r,t.

 • V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl houden de FAQ rondom de alternatieve registratiestandaard volledig en up-to-date.

 • V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl en ZN halen goede concrete praktijkvoorbeelden op en delen die om andere organisaties te laten zien welke mogelijkheden er zijn om over te stappen op z=p=r,t.

 • Bij de goede voorbeelden wordt nagegaan of wijkverpleegkundigen als gevolg van de veranderingen rondom registratie inderdaad minder administratieve lasten ervaren.

 • V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl delen ook concrete praktijkvoorbeelden waar het gebruik van de alternatieve registratiestandaard nog beter kan. ActiZ en Zorgthuisnl bieden deze aanbieders actief ondersteuning om de gewenste verandering in de praktijk teweeg te brengen.

 • VWS en NZa helpen om de goede voorbeelden verder te verspreiden en bieden, vanuit het praktijkteam, ondersteuning om de opgehaalde knelpunten weg te nemen.

 • V&VN informeert wijkverpleegkundigen actief over de eisen rondom het zorgplan en verslaglegging en op welke manier dit samenhangt met een goed gebruik van de alternatieve registratiestandaard.

 • V&VN stimuleert wijkverpleegkundigen om de knelpunten rondom tijdregistratie binnen hun organisatie aan te kaarten. En stimuleert wijkverpleegkundigen melding te maken indien de gewenste verandering in de organisatie uitblijft via de V&VN-helpdesk.

 • De uitkomsten van de NZa-monitor wijkverpleging worden gebruikt om vervolgacties te ondernemen (maart 2020).

 • Door partijen wordt de ervaren administratieve last rondom tijdregistratie onder wijkverpleegkundigen gemeten door met elkaar afgestemde vragen op te nemen in de merkbaarheidsscan (juni 2020) en een peiling van V&VN (najaar 2020).

Tot besluit

De verplichting tot vijfminutenregistratie is geschrapt en heldere afspraken zijn gemaakt om de alternatieve registratiestandaard in de praktijk in te voeren. Alle partijen moeten in gezamenlijkheid vol doorgaan met de uitvoering van de gemaakte afspraken, zoals ik ook geconcludeerd heb in de eerste voortgangsbrief over het gehele programma [Ont]Regel de Zorg. We zijn pas klaar als de wijkverpleegkundigen aangeven dat ze geen last meer hebben van de minutenregistratie.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Waar wijkverpleegkundigen staat, worden alle zorgprofessionals werkzaam in de wijkverpleging bedoeld