29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 415 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2017

Hierbij sturen wij u de eindrapportage van het programma «Goed geregeld: een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012–2017» toe1.

In deze rapportage gaat het kabinet in op de voortgang en resultaten van de zes actielijnen van het kabinetsbrede regeldrukprogramma: minder regeldruk door betere wetgevingskwaliteit, € 2,5 miljard minder regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals in de periode 2012–2017, de maatwerkaanpak in regeldichte domeinen, slimmer, beter en efficiënter toezicht, regeldrukvermindering bij gemeenten en in Europa en betere (digitale) dienstverlening.

Het kabinet kijkt positief op de afgelopen periode terug. Zo is de doelstelling om de regeldruk met € 2,5 miljard voor burgers, bedrijven en professionals te verminderen met een realisatie van € 2,48 miljard vrijwel volledig behaald en is er met de oprichting van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) (Kamerstuk 29 515, nr. 414) een stevige basis gelegd voor toekomstige ondersteuning en toetsing op het terrein van regeldruk. Daarnaast hebben we met de maatwerkaanpak samen met doelgroepen in een aantal regeldichte sectoren, zoals de zorg, logistiek en de chemie, diverse knelpunten geïdentificeerd en opgelost. Juist deze publiek-private samenwerking wordt door stakeholders gewaardeerd en draagt bij aan een merkbare vermindering van regeldruk. Ten slotte zijn deze kabinetsperiode verdere stappen gezet in het gemakkelijker maken van het contact en zaken doen met de overheid, onder andere met het digitale Ondernemersplein en e-facturering.

We kijken terug op een succesvol regeldrukbeleid in de afgelopen kabinetsperiode, maar we realiseren ons ook dat het verminderen van regeldruk een blijvende opgave is. Het borgen van publieke belangen op een zo regelluwe manier blijft een belangrijke uitdaging. Ook zullen groepen burgers en ondernemers een beroep op de overheid blijven doen om samen men hen te werken aan betere wet- en regelgeving en aan prettig contact met de overheid. Het hoort bij een toegankelijke en responsieve overheid om hiervoor open te blijven staan. Het is aan het volgende kabinet om dit beleid verder vorm te geven.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven