Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029515 nr. 312

29 515
Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

nr. 312
MOTIE VAN HET LID ELIAS

Voorgesteld 9 februari 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de voortgangsrapportage Regeldruk bedrijven van november 2009 ondanks de aanduiding «voortgangsrapportage» vrijwel geen vooruitgang laat zien in een vermindering van toezichtlasten, terwijl in het regeerakkoord uit 2007 terugdringing met 25% in 2011 was beoogd;

van mening, dat bedrijven die bewezen hebben regels goed na te leven meer kunnen worden vertrouwd en minder vaak behoeven te worden gecontroleerd;

overwegende, dat een combinatie van minimale inspectie voor ondernemers met een goede staat van dienst, een straffe aanpak van overtreders en een kwaliteitsslag in de samenwerking van de handhavende en controlerende instanties de toezichtlasten voor ondernemers kan verminderen en tevens de kabinetsdoelstelling weer in het vizier brengt;

verzoekt de regering voor 15 maart 2010 aan de Kamer een plan van aanpak aan te bieden om een «inspectievakantie» voor bedrijven in te stellen, waarin een voorstel is uitgewerkt dat bedrijven die gedurende drie jaar onverminderd goed hebben gescoord in de beoordeling van de toezichthouders in die zin beloont, dat zij gedurende ten minste twee jaar aan slechts maximaal twee steekproeven per jaar zullen worden onderworpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Elias