29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

Nr. 325 BRIEF VAN DE COLLEGEVOORZITTER VAN ACTAL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 november 2010

Het kabinet heeft een ambiteuze doelstelling geformuleerd voor het verminderen van regeldruk. Ten einde inzicht te bieden in de haalbaarheid van de reductiedoelstelling, hebben wij geïnventariseerd welke beleidsvoornemens uit het regeerakkoord mogelijk gevolgen hebben voor de regeldruk. Voorts hebben wij een inschatting gemaakt of deze voornemens tot een afname respectievelijk toename leiden van de regeldruk voor burgers, bedrijven en professionals, en de interbestuurlijke lasten voor medeoverheden. Graag bieden wij u, als voorzitter van de Tweede Kamer, de rapportage «Vrijheid en verantwoordelijkheid en beperking regeldruk» aan.1

Het regeerakkoord biedt goede kansen om de regeldruk in Nederland te verminderen. Deze kansen staan met name in de hoofdstukken Economie, Gezondheid en Bestuur. Het risico op toename van de regeldruk ligt vooral op het terrein van immigratie. Voor het welslagen van het kabinetsbeleid om de regeldruk in Nederland te verminderen, adviseren wij om de volgende afspraken en spelregels vast te leggen:

  • het zorg dragen voor een goede inbedding van de aandacht voor regeldruk bij de departementen en het instellen van een krachtige regiefunctie binnen het kabinet.

  • het formuleren van kwantitatieve reductiedoelstellingen voor de aanpak van regeldruk voor burgers, professionals en medeoverheden.

  • het maken van concrete en afrekenbare afspraken over het compenseren van eventuele toenames van de regeldruk, zodat ten minste een nullijn wordt gehandhaafd.

  • het invoeren van een ex ante regeldruktoets die de gevolgen van wetten en regels kwantitatief in beeld brengt.

Hoogachtend,

Dr. S. R. A. van Eijck

Collegevoorzitter


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven