29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2011

De vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij verzocht om informatie over een aantal ontwikkelingen in de postmarkt. Specifiek is gevraagd om informatie over de «ontwikkelingen op het gebied van uitbanning van het stukloon», de uitlatingen van een FNV-bestuurder over de cao-onderhandelingen voor postbezorgers bij PostNL en de «ontwikkeling bij TNT betreffende het vervangen van vaste krachten door werknemers uit ondermeer de sociale werkplaatsen». Hierbij kom ik aan dat verzoek tegemoet.

Uw vraag inzake het stukloon heeft betrekking op de stand van zaken op het terrein van de arbeidsvoorwaarden in de postsector. Hierover kan ik u melden dat de nieuwe postbedrijven op 15 september een nieuwe cao zijn overeengekomen met de vakbonden. Deze cao is een uitwerking van het onderhandelingsresultaat van 31 maart 2011. Met deze cao geven cao-partijen uitvoering aan het advies van de heer Vreeman betreffende de postmarkt (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 502, nr. 49). De cao gaat uit van het aanstellen van postbezorgers op basis van een arbeidsovereenkomst volgens het «ingroeipad» dat uitkomt op minimaal 80% arbeidsovereenkomst op 30 september 2013. Zoals eerder toegezegd (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 502 nr. 71) zal ik dit ingroeipad in de AMvB «Tijdelijk besluit postbezorgers 2011» overnemen. De cao is inmiddels aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een noodzakelijke voorwaarde voor het formeel inwerkingtreden –, zodat ik de aanpassing van de AMvB in gang heb gezet.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uw Kamer op 16 maart jl. geïnformeerd over de aanpak van het onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht (ovo) aan de onderkant van de arbeidsmarkt (Kamerstukken II, 2010–2011, 29 502, nr. 61). Zoals aangegeven in het Algemeen Overleg van 24 maart jl. zal hij voor het einde van dit jaar uw Kamer informeren over zijn bevindingen.

Met betrekking tot uw vraag over de cao-onderhandelingen voor postbezorgers bij PostNL kan ik u melden dat deze onderhandelingen begin september zijn onderbroken. Onderwerp van gesprek is onder meer de wijze waarop het beloningssysteem wordt afgestemd op (wijzigingen van) het wettelijk minimumloon. Partijen beraden zich thans op het vervolg, waarbij onder andere de wens om op termijn te komen tot één sector-cao een rol speelt. Het is aan cao-partijen om in goed overleg met hun achterban een vervolg te geven aan het onderhandelingsproces. In belang van het cao-proces kan ik daar nu geen verdere mededelingen over doen.

Wat betreft het vervangen van vaste krachten bij TNT (nu PostNL) door werknemers uit ondermeer sociale werkplaatsen kan ik u melden dat dit beeld niet door het bedrijf is bevestigd. Het aantal fulltime functies bij PostNL zal verminderen en het bedrijf gaat bij de brievenbezorging uit van vaste krachten met een parttime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In relatie tot het gestelde over werknemers van sociale werkplaatsen wil ik u tot slot wijzen op de beantwoording van Kamervragen van het lid Gesthuizen over postbezorging door gemeentelijk werkbedrijf Iederz in Groningen (Kamerstukken II, 2010–2011, aanhangsel van de handelingen, 3388).

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven