29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 431 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2010

Hierbij doe ik u toekomen, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een tussenrapportage2 van de heer Vreeman als verkenner voor de postmarkt, conform de gedane toezegging in het Algemeen Overleg van 25 november jl.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


XNoot
1

In het Kamerstukdossier 30 536 zijn ook stukken gepubliceerd t.a.v. de postmarkt.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven