29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2010

Uw Kamer heeft bij de regeling van werkzaamheden op 28 oktober jl. verzocht om een brief voorafgaand aan het Algemeen Overleg over de post op 25 november a.s. over de laatste ontwikkeling ten aanzien van de problematiek bij de nieuwe postbedrijven en de vakbonden. Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoe ik hierbij aan dat verzoek.

Eind juni 2010 hebben de vakbonden de Cao Postverspreiders opgezegd, die najaar 2008 tussen de Werkgeversvereniging Postverspreiders Nederland en de vakbonden was afgesloten. Sindsdien hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen partijen om te komen tot een nieuwe cao. Op 27 september jl. is duidelijk geworden dat de onderhandelingen niet tot resultaat zouden leiden.

Op 13 oktober is de motie Verhoeven/Schaart aangenomen door de Tweede Kamer, waarin de regering wordt verzocht «te bevorderen dat sociale partners een verkenner instellen die de situatie en mogelijkheden objectief kan laten onderzoeken en die tevens de onderhandelingen vlot kan trekken en zodoende alles in het werk stelt om grootschalig verlies van werkgelegenheid bij de nieuwe postbedrijven te voorkomen» (kamerstukken II, 2010/11, 29 502 nr. 40).

Nadien is gebleken dat sociale partners niet gezamenlijk tot aanstelling van een verkenner hebben kunnen komen. De posities in het cao-conflict liggen te ver uiteen, waardoor succesvolle conflictbemiddeling thans niet binnen bereik ligt. Gezien de ernst van de problematiek hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik een verkenner aangezocht met een brede opdracht, namelijk de situatie en mogelijkheden objectief te onderzoeken om uit de huidige impasse te komen, waarbij ook de ontwikkeling op de postmarkt wordt bezien. De heer dr. R. Vreeman heeft zich bereid verklaard deze opdracht op zich te nemen en zal deze week nog beginnen.

Uiteraard zal ik u, zodra deze beschikbaar zijn, op de hoogte stellen van de resultaten.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven