29 502 Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2012

In het Algemeen Overleg over de postmarkt op 27 juni jl. heb ik toegezegd u per brief nader te informeren over een tweetal zaken. Ten eerste over de rechten van mensen die als zzp’er werkzaam zijn en ten tweede over het aan het werk helpen van 1 200 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij PostNL Pakketten en het budget dat daarmee gemoeid is. Hierbij ontvangt u deze nadere informatie.

Rechten van zzp’ers

Tijdens het Algemeen Overleg werd door de PVV de zorg geuit dat postbezorgers onder druk worden gezet om afscheid te nemen van hun baan om vervolgens als zzp’er terug te keren bij het bedrijf. Signalen van een dergelijke praktijk heb ik tot op heden niet ontvangen. Uit recent onderzoek over het gebruik van de overeenkomst van opdracht is gebleken dat gedwongen zelfstandigheid in algemene zin vrijwel niet voorkomt (Kamerstukken II, 2011/12, 29 502, nr. 76). In dit onderzoek is ook naar de postsector gekeken. Daarnaast is het zo dat bij twijfel over de contractvorm altijd een beroep kan worden gedaan op artikel 7:610a van het Burgerlijk Wetboek over het vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ik heb u daarover geïnformeerd bij brief van 10 april jl. (Kamerstukken II, 29 502, nr. 92).

Voor postbezorgers die eventueel werkzaam zijn op basis van een opdrachtovereenkomst is het relevant dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt aangepast, zoals ik heb gemeld in mijn brief van 10 april.

1.200 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

De inzet van PostNL Pakketten is om in 2014 ongeveer 550 mensen vanuit de sociale werkvoorziening en bijna 650 bijstandsontvangers aan het werk te helpen aan de sorteermachines in alle achttien sorteer- en distributiecentra van PostNL Pakketten. PostNL heeft hierover afspraken gemaakt met Locus. Dit is een publiekprivate netwerkorganisatie van gemeenten, Sw-bedrijven en landelijke bedrijven die in eerste instantie tussen 2011 en 2013 twintig partnerschappen tussen gemeenten, Sw-bedrijven en landelijke en bovenregionale bedrijven wil realiseren. Locus verricht hierbij coördinerende en faciliterende activiteiten die het voor deze werkgevers mogelijk maken om met meerdere gemeenten en Sw-bedrijven uit verschillende regio’s tot een afspraak/aanpak te komen. Zoals eerder aan uw Kamer gemeld, ondersteunt het kabinet de activiteiten van Locus (Kamerstukken II, 2011/12, 29 544, nr. 370).

De afspraak tussen PostNL Pakketten en Locus heeft mijn steun. De inzet van het kabinet is om meer werkplekken bij reguliere bedrijven te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is positief dat PostNL Pakketten bijdraagt aan deze inzet door een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden binnen het reguliere arbeidsproces. PostNL heeft aangegeven dat medewerkers hun baan niet zullen verliezen als gevolg van deze samenwerking.

In de afspraken is de rolverdeling tussen partijen als volgt:

  • PostNL Pakketten biedt het werk aan in de vorm van een groepsdetachering en/of een uitzendformule. Daarbij zet PostNL Pakketten kennis en middelen in om een succes van de afspraak te maken. Zo stelt het bedrijf interne projectleiders aan om de samenwerking met de verschillende Sw-bedrijven en gemeenten te verzorgen. Ook verzorgt het bedrijf, samen met Locus, een opleiding voor de eigen medewerkers in het omgaan met de doelgroep. Bovendien ontwikkelen PostNL Pakketten en Locus een inwerkprogramma/training voor de groepsbegeleiders.

  • Locus ondersteunt de afspraak onder meer door PostNL Pakketten versneld in contact te brengen met (meerdere) gemeenten en Sw-bedrijven, door de landelijke implementatie te faciliteren via een handreiking en een voorlichtingsfilm. Hierdoor hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Zo wordt kennis over wat werkt gedeeld en wordt het ontwikkelde model gecommuniceerd naar andere gemeenten en Sw-bedrijven.

  • De Sw-bedrijven zijn verantwoordelijk voor de werving, de opleiding, de dagelijkse inzet en begeleiding van medewerkers.

De afspraken tussen PostNL Pakketten en Locus zijn vastgelegd in een partnerschapverklaring. Deze is ter informatie bijgevoegd. Hierin zijn overigens geen financiële afspraken gemaakt, maar afspraken over samenwerking en proces.

Het is aan PostNL Pakketten, gemeenten en Sw-bedrijven om gezamenlijk precieze (financiële) afspraken te maken over de inhuur van het personeel en eventuele extra begeleiding. Hier heeft het Rijk geen verantwoordelijkheid in. Algemeen uitgangspunt bij de afspraken, zoals dit gebruikelijk is bij dergelijke afspraken over detachering, zal zijn dat PostNL Pakketten een inleenvergoeding verstrekt (inclusief begeleidingsvergoeding) aan de Sw-bedrijven en gemeenten. Daarnaast kunnen gemeenten en Sw-bedrijven de voor hun beschikbare budgetten benutten, zoals het Wsw-budget en het Participatiebudget.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven