Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429477 nr. 292

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 292 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2014

In het dertigledendebat over betrokkenheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het Apollo netwerk van 12 maart jongstleden (Handelingen II 2013/14, nr. 62, item 8) heb ik u toegezegd diverse stukken toe te zenden.

Ik heb toegezegd inzicht te geven in de financiële bijdragen van de diverse deelnemers aan het netwerk, de begrotingen over de afgelopen jaren en een overzicht van de deelnemers tot op heden.

In de bijlagen1 treft u een overzicht aan van de financiële bijdragen aan, evenals de begrotingen over de jaren waarin het Ministerie van VWS een financiële bijdrage leverde en de deelnemerslijst. Bij wijze van voorbeeld treft u het verslag van de bijeenkomst van het Apollo netwerk van 4 maart jl. aan.

Zoals door uw Kamer verzocht heeft het bestuur van het Apollo netwerk besloten om de stukken over de afgelopen jaren op de website van het netwerk te publiceren en vanaf nu informatie over de bijeenkomsten van het netwerk en de financiële verantwoording van het netwerk op de website te plaatsen.

Voortaan is deze informatie te vinden op www.apollonetwerk.nl.

Met deze brief heb ik mijns inziens voldaan aan mijn toezeggingen uit het debat, behoudens mijn toezegging u een overzicht te sturen van alle netwerken waaraan het Ministerie van VWS een financiële bijdrage levert. Dit overzicht stuur ik u binnenkort separaat toe.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl