29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 196 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2012

Naar aanleiding van de door uw Kamer aanvaarde moties1 van Leijten (SP) en Van der Veen (PvdA) die de regering verzoeken de Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp) te wijzigen, heb ik u in reactie op de moties aangegeven de toekomstbestendigheid van de Wgp te onderzoeken en te bezien of, en zo ja, hoe de Wgp gewijzigd moet worden2.

In mijn brief van 1 maart jl. heb ik u geïnformeerd dat ik u het onderzoeksrapport aanbied vóór de zomer van 2012 (Kamerstuk 29 248, nr. 227).

Ik bied u hierbij het rapport d.d. 25 juni 2012 gaarne aan3. Gezien de demissionaire status van het kabinet laat ik het innemen van een standpunt over dit rapport over aan mijn ambtsopvolger.

Op verzoek van de Eerste Kamer bied ik ook de Eerste Kamer het rapport aan.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Moties: Kamerstukken II, 2010–2011, 29 248, nr. 138 en Kamerstukken II, 2010–2011, 29 477, nr. 165.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2010–2011, 29 248, nr. 209.

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven