29 453 Woningcorporaties

Nr. 488 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2018

Hierbij bied ik uw Kamer het Sectorbeeld 2018 (verslagjaar 2017) van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) aan1. Een beleidsreactie mijnerzijds zal ik uw Kamer doen toekomen bij de toezending van de Staat van de Volkshuisvesting, voorzien in april 2019. Daarbij zal ik, zoals ook aangegeven in mijn brief van 9 november jl.2, onder meer nader ingaan op de actuele financiële positie van de corporatiesector in relatie tot de langjarige investeringsopgave.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 32 847, nr. 441

Naar boven