Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129447 nr. 12

29 447 Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening

Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 21 april 2011

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 9 februari 2011 inzake Concretisering salaris Raad van Bestuur Sanquin (Kamerstuk 29 447, nr. 11).

De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 20 april 2011. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Smeets

Adjunct-griffier van de commissie,

Sjerp

1

In hoeverre wordt de beloningscode bestuurders in de zorg reeds toegepast door alle partijen in de zorg? Zijn er partijen die deze code niet toepassen?

De beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ) is in september 2009 door de achterban van de koepel van de toezichthouders in de zorg (NVTZ) en die van de koepel van bestuurders in de zorg (NVZD) aanvaard. Ik ga er daarom van uit dat die nu breed in de zorg wordt toegepast bij de inschaling van nieuwe bestuurders. Bij de analyse van de inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen zoals die in de jaarverslagen over 2010 worden verantwoord, zal ik specifiek aandacht schenken aan dit punt. De opstellers van de BBZ hebben aangekondigd ook samen onderzoek te gaan doen naar de naleving. Echter, omdat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) nog niet in werking is getreden, heeft het kabinet op dit moment geen handhavingsinstrument.

2

Past de honorering binnen het systeem van het wetsvoorstel Normering topinkomens bestuurders in de publieke sector?

De WNT kent naast het regime van het beloningsmaximum en dat van openbaarmaking ook het regime van de sectorale bezoldigingsnorm. In het wetsvoorstel is Sanquin onder dat laatstgenoemde regime gebracht waardoor sectorspecifiek kan worden genormeerd. Omdat de WNT nog niet in werking is getreden, is er formeel nog geen grondslag voor het vaststellen van zo’n sectorale code door de vakminister.

Wel is het zo dat mijn ambtsvoorganger destijds met de Raad van Toezicht van Sanquin heeft afgesproken dat bij de inschaling van nieuwe bestuursleden van Sanquin de BBZ zal worden gehanteerd. Zoals ik u reeds liet weten in mijn brief van 9 februari 2011 (kenmerk GMT-U-3042635) is in 2010 een nieuw bestuurslid bij Sanquin aangesteld.

Bij de inschaling van het nieuwe bestuurslid is de BBZ volgens afspraak toegepast. Wat betreft het salaris van de andere bestuursleden geldt dat deze bestuursleden worden gehonoreerd zoals dat destijds bij hun aanstelling is afgesproken met de Raad van Toezicht van Sanquin.

3

Deelt de regering de mening dat het ongepast is dat bij Sanquin onderscheid wordt gemaakt tussen de publieke taak en de commerciële taak en dat inkomens daaruit gestapeld worden?

Het is een foute veronderstelling dat inkomens uit de publieke taak en de commerciële taak bij Sanquin gestapeld worden. Vooruitlopend op het invoeren van de WNT heeft de Raad van Toezicht van Sanquin ermee ingestemd als grondslag van de beloningsstructuur voor nieuwe leden van de Raad van Bestuur de BBZ code te hanteren. Binnen de code wordt het honoreringsniveau onder meer bepaald op basis van de marktomstandigheden waarbinnen de bestuurder functioneert.

4

Van de maximumnorm mag worden afgeweken na instemming van een Toetsingscommissie beloningscode bestuurders in de zorg (BBZ) na een degelijk gemotiveerd verzoek aan die commissie. Hoeveel verzoeken hiertoe zijn gericht aan de Toetsingscommissie BBZ? Hoeveel verzoeken hiertoe zijn gehonoreerd, afgewezen of nog in behandeling? In de gevallen waarin dergelijke verzoeken zijn gehonoreerd, welke motivatie lag aan deze verzoeken ten grondslag?

De voorbereidende werkzaamheden voor de toetsingscommissie hebben de opstellers van de BBZ (de NVTZ en de NVZD) inmiddels afgerond. Op 1 april jl. heeft de commissie haar werkzaamheden gestart. In de tussentijd heeft de NVTZ wel inschalingsvragen voor nieuwe contracten gekregen. Daaruit bleek dat de desbetreffende toezichthouders in al die gevallen zelf al tot de juiste uitkomst waren gekomen. BBZ-partijen verwachten dan ook een spaarzaam gebruik van de toetsingscommissie.

5

Hoe verhoudt de beloning van de leden van de Raad van Bestuur over 2009 zich tot de uitgesproken beloningscode naar aanleiding van de maatschappelijke onrust?

De BBZ is van toepassing op nieuwe arbeidsovereenkomsten. Een andere nieuwe arbeidsovereenkomst dan die waarover ik u de nu aan de orde zijnde brief schreef (TK 29 447, nr. 11) is nog niet afgesloten.

6

Hoe verhoudt de beloning van de bestuurders van Sanquin, die u in uw brief expliciet rekent tot de (semi)publieke sector, zich tot de «Balkenendenorm»?

De Balkenendenorm is niet de norm die van toepassing was op de beloning van de nu zittende bestuurders. Het is dus niet geëigend om die nu achteraf als ijkpunt te nemen. Maar feitelijk gezien liggen de inkomens van de bestuurders van Sanquin er boven.


X Noot
1

Samenstelling:

Leden: Staaij, C.G. van der (SGP), Smeets, P.E. (PvdA), voorzitter, Smilde, M.C.A. (CDA), Koşer Kaya, F. (D66), Veen, E. van der (PvdA), Gerven, H.P.J. van (SP), Burg, B.I. van der (VVD), Ouwehand, E. (PvdD), Agema, M. (PVV), Leijten, R.M. (SP), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Wolbert, A.G. (PvdA), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Uitslag, A.S. (CDA), Elias, T.M.Ch. (VVD), ondervoorzitter, Dijkstra, P.A. (D66), Dille, W.R. (PVV), Gerbrands, K. (PVV), Mulder, A. (VVD), Venrooy-van Ark, T. (VVD), Bruins Slot, H.G.J. (CDA), Voortman, L.G.J. (GL) en Klaver, J.F. (GL).

Plv. leden: Dijkgraaf, E. (SGP), Kuiken, A.H. (PvdA), Omtzigt, P.H. (CDA), Berndsen, M.A. (D66), Klijnsma, J. (PvdA), Ulenbelt, P. (SP), Liefde, B.C. de (VVD), Thieme, M.L. (PvdD), Mos, R. de (PVV), Kooiman, C.J.E. (SP), Arib, K. (PvdA), Vermeij, R.A. (PvdA), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Toorenburg, M.M. van (CDA), Lodders, W.J.H. (VVD), Ham, B. van der (D66), Beertema, H.J. (PVV), Bosma, M. (PVV), Straus, K.C.J. (VVD), Miltenburg, A. van (VVD), Ormel, H.J. (CDA), Sap, J.C.M. (GL) en Tongeren, L. van (GL).