29 446 Uitvoering Flora- en Faunawet

Nr. 85 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 mei 2013

Hierbij ontvangt u, conform de artikelen 91 en 93 van de Flora- en faunawet, het jaarverslag van het Faunafonds over 2012, inclusief de jaarrekening1. Dit jaarverslag is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De financiële jaarrekening is door de accountant beoordeeld op getrouwheid en rechtmatigheid.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven