Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029427 nr. 68

29 427 ILO-verdragen

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2010

Hierbij treft u het verslag aan van de in juni in Genève gehouden Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de Internationale Arbeidsorganisatie1. De agenda van de IAC treft u aan in het verslag. De belangrijkste gebeurtenissen kunnen als volgt worden weer gegeven:

Het belangrijkste onderwerp van deze IAC voor Nederland was de behandeling van het Global Report on Child Labour. In het rapport zijn de nieuwste cijfers over kinderarbeid opgenomen. Er zijn nog steeds 215 miljoen kindarbeiders, waarvan ruim de helft in de ergste vormen van kinderarbeid werkzaam zijn. Minister Donner heeft het slotdocument van de The Hague Global Child Labour Conference 2010 onder de aandacht van de plenaire vergadering gebracht ter verdere behandeling in de ILO. In de Roadmap for Achieving the Elimination of the Worst Forms of Child Labour by 2016 staan concrete afspraken en beleidssuggesties voor overheden, sociale partners, NGOs en internationale organisaties. Het document kan als leidraad dienen voor het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid.

In de IAO Beheersraad op 18 juni jl is besloten dat de Roadmap deel zal uitmaken van de besprekingen over een plan of action inzake kinderarbeid in het comité technische samenwerking van de Beheersraad in november 2010.

In het Comité inzake de toepassing en naleving van verdragen en aanbevelingen werd, als ieder jaar, een speciale zitting gewijd aan de naleving door Birma van Verdrag nr. 29 (dwangarbeid). De meeste sprekers erkenden dat de regering van Birma/Myanmar beperkte vooruitgang boekt en riepen de regering van Birma/Myanmar op te voldoen aan de aanbevelingen van de IAO onderzoekscommissie. Het niet in vrijheid opereren van vakbonden in Wit-Rusland is al jaren en ook dit jaar onderwerp van discussie in de IAC geweest. Het Comité riep de regering wederom op om de aanbevelingen van de IAO onderzoekscommissie door te voeren en de wetswijzingen en een actieplan met duidelijke deadlines voor te leggen aan de IAO. Zimbabwe werd dit jaar niet besproken in afwachting van de bevindingen van de IAO onderzoekscommissie, die dit voorjaar in Zimbabwe is geweest. Guatemala werd dit jaar besproken in het comité vanwege het klimaat van straffeloosheid en geweld en het vermoorden van vakbondsleden. Het comité sprak zijn bezorgdheid uit over het feit dat de politieke wil ontbrak om de sociale dialoog te versterken en vakbondsleden te beschermen. Ook riep het comité de regering van Guatemala op om wetswijzigingen door te voeren en een IAO high level mission te accepteren.

De algemene discussie was dit jaar gewijd aan het onderzoek dat de IAO heeft gedaan naar Verdrag nr. 122 (werkgelegenheidsbeleid), Verdrag nr. 142 (human resources development), Verdrag nr. 181 (particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling) en de bijbehorende aanbevelingen. Vele interventies verwezen naar het belang van het IAO Global Jobs Pact (juni 2009) dat enkele goede richtsnoeren bevat om de werkgelegenheidssituatie in de huidige crisis te verbeteren.

In het Comité Decent Work for Domestic Workers is een eerste lezing geweest van een Verdrag met bijbehorende Aanbeveling inzake Decent work voor huishoudelijk personeel. Wereldwijd werken miljoenen mensen, veelal vrouwen, als «domestic workers». Domestic work speelt zich in veel landen in de informele sector af en is meestal weinig gereguleerd. In een tweede lezing tijdens de IAC van 2011 zal het ontwerp Verdrag verder worden bediscussieerd en vervolgens worden aangenomen.

De 99e IAC heeft de Aanbeveling HIV/AIDS and the world of work aangenomen. In de aanbeveling is onder meer opgenomen dat er geen discriminatie op basis van (vermeende) HIV-status noch op basis van het behoren bij een groep met (vermeende) kenmerken mag plaatsvinden. Ook mag een HIV-test geen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure en mogen sollicitanten niet gedwongen worden om een HIV-test te ondergaan. Daarnaast zijn bepalingen opgenomen inzake voorlichting en training en preventiemaatregelen. Beleidsontwikkeling en programma-uitvoering dienen tot te komen stand in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties alsmede met NGOs en organisaties die de belangen behartigen van mensen met HIV.

Tijdens de 99e zitting van de IAC werd voor het eerst een zogeheten recurrent discussion of cyclical review (uit)gevoerd, dit jaar met als onderwerp «werkgelegenheid». De conclusies van de discussies geven de prioriteiten aan voor het werk van de IAO en potentiële werkzaamheden voor overheden en werkgevers en werknemers op de verschillende thema’s die zijn besproken. In de conclusies wordt onder andere opgeroepen om werkgelegenheid centraal te stellen in het sociaal-economisch beleid.

Het Committee on the follow up of the 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work besprak de stroomlijning van de follow up van de 1998 Declaration met de follow up van de 2008 Declaration on Social Justice for a fair globalization. Dit heeft geleid tot een herziening van de follow up van de 1998 Verklaring.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.