Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629407 nr. 207

29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten

Nr. 207 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 april 2016

Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 (Handelingen II 2015/16, nr. 12, items 3 en 6) heb ik toegezegd om de Kamer voor 1 april 2016 te informeren over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg huisvesting arbeidsmigranten. Dit bestuurlijk overleg heb ik gevoerd op 11 januari jl. Over de uitwerking van de afspraken uit het bestuurlijk overleg vindt nog afstemming plaats. Om die reden kan ik de toezegging niet binnen de afgesproken termijn nakomen.

Ik streef ernaar om de Kamer rond 1 mei de uitgewerkte afspraken inclusief de voortgang van de huisvesting in de regio’s, te doen toekomen.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok