29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 638 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2018

Jaarlijks informeer ik uw Kamer over de ontwikkelingen in het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Al enige jaren stagneert de daling van het aantal verkeersdoden en stijgt het aantal ernstig verkeersgewonden. Middels deze brief informeer ik uw Kamer over het aantal verkeersdoden en aantal ernstig verkeersgewonden in 2017. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de vorderingen in de verkeersongevallenregistratie.

Verkeersdoden

Op 25 april 2018 heeft het CBS het aantal verkeersdoden in 2017 gepubliceerd. In totaal waren 613 dodelijke verkeersslachtoffers in 2017 te betreuren. Dit is een lichte afname ten opzichte van 2016, toen 629 personen in het verkeer zijn omgekomen. Er zijn dit jaar meer dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets dan in de auto. Bijgaand treft u enkele tabellen aan met daarin uitsplitsingen naar vervoerswijze, leeftijd, maximumsnelheid en wegbeheerder (bijlage 1)1.

Ernstig verkeersgewonden

Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017 is geschat op 20.8002. Deze schatting valt daarmee lager uit dan in 2016, toen 21.400 ernstig verkeersgewonden zijn geteld. Evenals bij het aantal verkeersdoden is er een hoog aandeel ernstig verkeersgewonden onder fietsers. Nadere analyses over zowel verkeersgewonden als over verkeersdoden treft u aan in de bijgevoegde Monitor Verkeersveiligheid 2018 van SWOV (bijlage 2)3.

Verbeteringen in de verkeersongevallenregistratie BRON

In eerdere moties van het lid Belhaj4en van de leden Sienot en Van der Graaf5 en de recente motie van het lid Von Martels6 is mij verzocht om met een plan te komen om de verkeersongevallenregistratie te verbeteren. In mijn brief7 van 12 juli jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek «Kwaliteitsverbetering Informatieketen Verkeersongevallenregistratie», dat door Rijkswaterstaat is uitgevoerd.

In bijlage B van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 geef ik aan wat de rol is van data ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid, welke ongevallendata momenteel beschikbaar zijn en wat er nodig is om aanvullende databronnen te gebruiken.

Conclusie

In 2017 is het aantal verkeersslachtoffers licht afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Niettemin gaat het nog steeds om veel te hoge aantallen.

Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wil ik, samen met de Minister van Justitie en Veiligheid en de medeoverheden, het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk verminderen. De komende jaren ga ik met veel maatschappelijke partners aan de slag om de concrete maatregelen uit het Landelijk Actie Plan Verkeersveiligheid te realiseren. Beide plannen heb ik tegelijk met deze brief aan uw Kamer gestuurd (Kamerstuk 29 398, nr. 639).

Er is een gedeeld gevoel van urgentie, een gezamenlijke koers met een scherpe ambitie en nieuwe energie om de verkeersveiligheid te verbeteren. We willen veilig van deur tot deur.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Bos, N.M., et al. (2018). Ernstig verkeersgewonden 2017. R-2018–18. SWOV,

Den Haag.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Kamerstuk 29 398, nr. 509, en Kamerstuk 29 398, nr. 554

X Noot
5

Kamerstuk 29 398, nr. 580

X Noot
6

Kamerstuk 35 000 XII, nr. 65

X Noot
7

Kamerstukken 29 398 en 34 775 A, nr. 606

Naar boven