Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929398 nr. 632

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 632 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 16 november 2018

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de brief van 17 september 2018 over de voordracht wijziging Reglement rijbewijzen/Arbeidstijdenbesluit in verband met experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto’s met rijbewijs C (Kamerstuk 29 398, nr. 609).

De vragen en opmerkingen zijn op 10 oktober 2018 aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat voorgelegd. Bij brief van 15 november 2018 zijn de vragen beantwoord.

De voorzitter van de commissie, Agnes Mulder

Adjunct-griffier van de commissie, Rijkers

De leden van de VVD-fractie constateren dat de Minister de intentie heeft om het experiment over te laten gaan in een structurele regeling. Deze intentie zorgt bij ondernemers en investeerders voor onzekerheid. Deze leden vragen welke zekerheden de Minister kan geven dat een structurele regeling nog komt en welke factoren daarbij een rol spelen.

Ik neem die onzekerheid graag weg. Het is namelijk inderdaad het uitgangspunt om gebruik te maken van de mogelijkheden die de Derde Rijbewijsrichtlijn mij biedt om het experiment een structureel vervolg te geven. Daarbij zal ik de kennis uit het experiment betrekken.

De leden van de CDA-fractie verzoeken de Minister om op korte termijn een concreet plan van aanpak op te stellen om het experiment met de vrijstelling voor het C-rijbewijs voor elektrische bedrijfsauto’s om te zetten in een structurele regeling.

Ik kan u toezeggen dat ik te zijner tijd een plan van aanpak zal opstellen, zodat het experiment vanaf 1 januari 2023 kan overgaan in een structurele regeling. Naar huidig inzicht zal ik dat plan van aanpak begin 2021 opstellen, zodat ik daarin de kennis die is opgedaan uit het experiment kan meenemen.

De leden van de CDA-fractie vragen of het juist is, dat ondanks de toestemming van de Europese Commissie, de proef met een tijdelijke vrijstelling van rijbewijs C of C1 voor «zero emissievoertuigen» wordt uitgesteld tot maart 2019. Graag vernemen deze leden de achtergronden daarvan. Deze leden menen dat onzekerheid voor vervoerders kan leiden tot onnodig uitstel van het traject naar de daadwerkelijke realisatie van «zero emissie» in de stadslogistiek.

Uit oogpunt van zorgvuldige besluitvorming en om op adequate wijze invulling te geven aan de randvoorwaarden die de Europese Commissie aan het experiment heeft gesteld heb ik afgezien van een internetconsultatie en gekozen voor een intensief participatieproces waarbij alle relevante stakeholders actief zijn betrokken. Deze zorgvuldigheid heeft geresulteerd in een lichte vertraging. Om verdere vertraging te voorkomen zie ik af van de vaste verandermomenten en treedt het besluit direct na publicatie in het Staatsblad in werking.

De leden van de GroenLinks-fractie ondersteunen sterk de pogingen om het aandeel elektrische voertuigen in het stedelijke vrachtwagenpark te vergroten. Dit is goed voor het klimaat en goed voor de luchtkwaliteit. Deze leden zijn ervan overtuigd dat het aantal geschikte modellen op de markt spoedig zal toenemen, maar zien ook de noodzaak om de levensduur van bestaande busjes en vrachtwagens te verlengen door ze om te bouwen naar een versie met een elektrische aandrijving.

Het is een commerciële afweging van een ondernemer om te kiezen voor een nieuw elektrisch voertuig of om een bestaand voertuig om te laten bouwen naar een versie met een elektrische aandrijving. De bestaande bestelauto kan ook worden ingezet ter vervanging van een oudere bestelauto. Een verjonging van het wagenpark draagt namelijk ook bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

De leden van de VVD-fractie vragen hoe het ontwerpbesluit gaat bijdragen aan de verkeersveiligheid.

De vrijstelling van de rijbewijs C-verplichting heeft uitsluitend betrekking op voertuigen die vanwege het accupakket het maximumgewicht van 3.500 kg met maximaal 750 kg overschrijden. Voor deze voertuigen geldt dat zij niet met een aanhangwagen mogen rijden. Zij moeten ook na een eventuele ombouw aan de voertuigeisen van het Reglement voertuigen voldoen. Bovendien moeten de chauffeurs een aanvullende, vijf uur durende, opleiding volgen die door het CBR wordt ontwikkeld. Op basis van deze aanvullende eisen verwacht ik geen negatief effect op de verkeersveiligheid.

De leden van de GroenLinks-fractie maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid. Een zwaardere vrachtwagen gedraagt zich anders in het verkeer en kan met name door de langere remweg een gevaar vormen. Deze uitzondering mag niet leiden tot een groter risico voor de verkeersveiligheid.

Zoals hiervoor is aangegeven, gaat het hier niet om vrachtwagens maar om bestelauto’s, die alleen vanwege de inbouw van een accu het maximumgewicht van 3.500 kg overschrijden. Om de mogelijke risico’s voor verkeersveiligheid vanwege het grotere gewicht van het voertuig weg te nemen, moet de chauffeur een aanvullende rijopleiding van vijf uur volgen. Het opleidingsprogramma wordt momenteel ontwikkeld door het CBR op basis van een door TNO uitgevoerde rijtest. In de rijtest is het verschil in weggedrag tussen een iets zwaardere nul-emissie bestelauto en een conventionele bestelauto van hetzelfde prototype en met hetzelfde laadvermogen in beeld gebracht. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in de ontwikkeling van het opleidingsplan. Dat wordt in overleg met de betrokken partijen opgesteld.

De leden van de GroenLinks-fractie zijn tevreden over de afspraken voor een extra opleiding voor de chauffeurs en het monitoren van de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Deze leden verwachten van de Minister dat er onmiddellijk wordt ingegrepen als blijkt dat er door deze uitzondering een groter risico voor de verkeersveiligheid blijkt te ontstaan.

Vanzelfsprekend volg ik het experiment en dient het vervoersbedrijf dat deelneemt aan het experiment te rapporteren over eventuele ongelukken met de elektrische bestelauto. Als daartoe aanleiding is of wanneer de verkeersveiligheid in het geding is, zal ik uiteraard onmiddellijk ingrijpen.