Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 445

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 445 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2014

Op 2 juli 20081 is aangekondigd om een experiment met leeftijdsverlaging voor het besturen van de bus te gaan doen, omdat er vanuit de sector van het busvervoer signalen kwamen dat daar behoefte aan is. De leeftijdsopbouw onder chauffeurs is relatief onevenwichtig, en de huidige wettelijke minimum leeftijd van 21 jaar voor het behalen van het rijbewijs is een hindernis voor jongeren om na de middelbare school in het vak te stappen, aldus de werkgevers- en werknemersorganisaties. Volgens de geldende Europese wetgeving is het mogelijk de leeftijd van buschauffeurs onder bepaalde voorwaarden te verlagen naar 18 jaar. In 2008 is aan uw Kamer gemeld dat er eerst een experiment zou worden gedaan, en indien de veiligheid niet negatief zou worden beïnvloed, de Wegenverkeerswet 1994 zou worden aangepast teneinde dit structureel mogelijk te maken. Door middel van een besluit2 is het experiment voor de leeftijdsverlaging wettelijk per 1 januari 2011 ingegaan. Het heeft een maximale looptijd van 6 jaar, dus tot 31-12-2016.

De deelname aan het experiment in de leeftijdscategorie 18–21 jaar was de afgelopen jaren erg laag, 15 personen. Op basis van deze beperkte deelname zijn geen conclusies over het verkeersgedrag van de doelgroep en over het effect op de arbeidsmarkt voor buschauffeurs te trekken. Dat is de reden om de leeftijd voor het behalen van het D-rijbewijs nu nog niet definitief te verlagen en de proef tot het einde van de looptijd door te laten lopen. De komende periode zal benut worden om de tussentijdse resultaten met nieuwe informatie aan te vullen en te actualiseren.

Wat het verkeersveiligheidsaspect betreft zal worden bekeken welk onderzoek in ons omliggende landen is gedaan naar het verkeersgedrag van buschauffeurs tussen de 18 en 24 jaar en of dat nieuwe informatie voor de Nederlandse situatie oplevert. Ook zal in kaart gebracht worden hoe groot de behoefte is aan buschauffeurs op de Nederlandse arbeidsmarkt en hoe vervoerbedrijven de laatste jaren in deze behoefte hebben voorzien. Dit om inzicht te krijgen in de mate waarin ook andere (oudere) leeftijdsgroepen succesvol instromen in het vak van buschauffeur.

Vervolg

De wettelijke termijn voor het doen van een experiment is maximaal zes jaar. Daarvan zijn nu bijna vier jaar verstreken. Het experiment loopt momenteel nog. Daardoor blijft het voor 18-jarigen in elk geval tot eind 2016 mogelijk om hun D-rijbewijs te halen. Ik verwacht voor de zomer de resultaten van het vervolgonderzoek te kunnen verkrijgen. De onderzoeksresultaten en een beleidsreactie daarop zal ik uw kamer uiterlijk kort na de zomer van volgend jaar doen toekomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstuk 31 200 XII, nr. 94.

X Noot
2

Besluit van 7 september 2010, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een experiment met de verlaging van de leeftijdseisen voor buschauffeurs (Tijdelijk besluit buschauffeurs).