29 388 Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2013

Tijdens het Algemeen overleg over Syrië op 10 oktober 2012 (Kamerstuk 32 623, nr. 73) verzocht het lid Bonis van uw Kamer om het «Libertas noodfonds», dat studenten die om politieke redenen hun studie in eigen land hebben moeten afbreken helpt hun studie in Nederland voort te zetten, open te stellen voor Syrische studenten. Een aantal andere leden ondersteunde haar verzoek. Mijn ambtsvoorganger zegde bij die gelegenheid toe de mogelijkheden daartoe te zullen bezien.

Het zonder meer voor Syrische studenten openstellen van het «Libertas noodfonds» bleek geen haalbare optie. Daarom werd in overleg met de Nuffic (de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs), die het «Libertas noodfonds» beheert, gezocht naar mogelijke alternatieven. Dit heeft ertoe geleid dat in 2013 trainingen uit het bestaande MENA-beurzenprogramma alsmede eenjarige Mastersopleidingen uit het Nederlands Fellowship Programma (NFP) voor 30 Syrische studenten uit de doelgroep worden opengesteld.

Hiermee wordt bereikt dat de betrokken studenten tot een jaar in een vreedzame omgeving hun studie kunnen voortzetten en kennis verwerven die hen van nut kan zijn bij de toekomstige wederopbouw van hun land. Belangstellende studenten kunnen zich sinds 3 mei jl. inschrijven. Kwalificerende kandidaten zullen vanaf het najaar een studie of training op academisch niveau in Nederland kunnen volgen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Naar boven