29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 252 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 19 januari 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 16 februari 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 17 februari 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2016

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening1.

Het ontwerpbesluit herformuleert de voorwaarden waaronder het kabinet ruimte wil bieden aan nieuwe initiatieven in de kustzone. Andere voorgestelde wijzigingen vloeien voort uit het Deltaprogramma, maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier en het vervallen van een elektriciteitscentrale aan de Galileïstraat te Rotterdam.

Over de voorwaarden waaronder het kabinet ruimte wil bieden aan nieuwe initiatieven, hebben de leden Cegerek (PvdA) (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1206), Smaling (SP) (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1205), Koşer Kaya (D66) (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 1204) en Jacobi en Cegerek (PvdA) schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden op deze Kamervragen ontvangt u bij afzonderlijke brief. Ook via diverse berichtgeving in de media is reeds melding gemaakt van dit ontwerpbesluit.

Het spreekt voor zich dat ik niet zal overgaan tot vaststelling van het ontwerpbesluit dan nadat een eventueel debat hierover met uw Kamer heeft plaatsgevonden. Ook heb ik maatschappelijke organisaties, die de afgelopen jaren vanzelfsprekend ook actief zijn betrokken bij de totstandkoming ervan, uitgenodigd voor een (vervolg)overleg op 15 februari 2016 over het ontwerpbesluit. Dit mede naar aanleiding van hun publiekelijk geuite zorgen over het mogelijke effect van de voorgestelde wijzigingen.

Graag benadruk ik ook dat het kabinet de Nederlandse kustlijn, die een open karakter heeft en veel ruimte biedt voor natuur en recreatie, sterk waardeert. De in 2013 vastgestelde Nationale Visie Kust is daarbij vanzelfsprekend een belangrijke bron van inspiratie, op basis waarvan het Rijk, provincies en gemeenten samen werken aan een economisch sterke kust, met oog voor de verschillende verantwoordelijkheden. Voor de verdere inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit2.

De voorlegging van het ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit wordt daarnaast gelijktijdig in de Staatscourant bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om hierover gedurende een termijn van vier weken zienswijzen kenbaar te maken.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd en in de Staatscourant is bekendgemaakt.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven