29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 244 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2015

Hierbij stuur ik u de brief van 16 juli jl. van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij1. Over deze evaluatie heb ik u bij brief van 30 april jl. geïnformeerd (Kamerstuk 29 383, nr. 240). De brief betreft het verslag van de eerste fase van de werkzaamheden van deze werkgroep.

De werkgroep heeft al voorstellen kunnen ontwikkelen. De werkgroep zal deze voorstellen verder uitwerken in de tweede fase van het traject. Voor die fase is de heer C. Verdaas bereid gevonden voorzitter van de werkgroep te zijn. Een reactie op de inhoud van de voorstellen ontvangt u nadat de werkgroep alle ruimte heeft gehad het advies af te ronden. Ik verwacht begin volgend jaar met een beleidsreactie te kunnen komen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven