29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 609 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2020

Hierbij informeer ik uw Kamer over de publicatie van de nieuwe Aanwijzing hoge transacties van het Openbaar Ministerie op 4 september jl. in de Staatscourant1. Deze Aanwijzing (2020A005) schetst de kaders voor het aanbieden van hoge transacties en is per 4 september in werking getreden.

Zoals ik u heb geschetst in mijn brief van 29 juni jl.2 zullen voorgenomen hoge transacties niet meer aan de Minister van Justitie en Veiligheid worden voorgelegd. Momenteel wordt conform mijn eerder toezegging, de wettelijke regeling voor de rechterlijke toetsing van hoge transacties voorbereid. In afwachting van deze wetgeving heeft het College voor de tussenliggende periode de Aanwijzing aangepast. Voortaan zal de onafhankelijke Toetsingscommissie hoge transacties met deskundige en gezaghebbende leden het College van procureurs-generaal over de hoge transactievoorstellen adviseren. Bij een hoge transactie gaat het om alle transacties waarbij betaling aan de Staat met een boetecomponent van € 200.000 of meer aan de orde is en transacties met een totale transactiewaarde (inclusief ontnemingscomponent en schadevergoeding) van € 1.000.000 of meer.

Met de nieuwe aanwijzing is een nieuwe stap gezet richting de onafhankelijke toetsing van hoge transacties. Ik ben voornemens om het wetsvoorstel tot regeling van rechterlijke toetsing van hoge transacties in oktober voor consultatie aan te bieden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Stcrt. 2020, nr. 46166. Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 29 279, nr. 605.

Naar boven