Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629279 nr. 321

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2016

Op 19 mei 2016 spreekt de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van uw Kamer met de heer prof. mr. G. Knigge en de leden van de commissie modernisering Wetboek van Strafvordering1 over de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. Met het oog op dit gesprek treft u aan een aangepaste planning van de wetgeving inzake de modernisering Wetboek van Strafvordering. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie van de leden Van Nispen en Swinkels over een aangepaste planning voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering met Kamerstuk 29 279, nr. 304.

De aangepaste planning ziet er als volgt uit.

Wetsvoorstel

Formele consultatie

Afdeling Advisering

Raad van State

Start parlementaire behandeling: indiening Tweede Kamer der Staten-Generaal

Boek 1. Algemene bepalingen en institutioneel kader

januari 2017 (was: mei 2016)–juni 2017

oktober 2017–april 2018

juni 2018

(was: september 2017)

Boek 2. Het voorbereidend onderzoek

januari 2017 (was: mei 2016)–juni 2017

oktober 2017–april 2018

juni 2018

(was: september 2017)

Boek 3. De buitengerechtelijke

afdoeningsvormen en vervolging

juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017

maart 2018–oktober 2018

december 2018

(was: januari 2018)

Boek 4. De berechting

juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017

maart 2018–oktober 2018

december 2018

(was: januari 2018)

Boek 5. De rechtsmiddelen

juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017

maart 2018–oktober 2018

december 2018

(was: januari 2018)

Boek 6. Bijzondere procedures

juli 2017 (was oktober 2016)–december 2017

maart 2018–oktober 2018

december 2018

(was: januari 2018)

Boek 7. Internationale rechtshulp1

V

V

mei 2016

Boek 8. Tenuitvoerlegging strafrechtelijke

Beslissingen

(wetsvoorstel 34 086)2

V

V

november 2015

(plenaire behandeling; eerste termijn 8 december 2015)

Aanpassings- en invoeringswet

december 2017–juni 2018

september–december 2018

februari 2019

X Noot
1

Het wetsvoorstel herziening internationale rechtshulp, dat een dezer dagen bij de Tweede Kamer zal worden ingediend, voegt een nieuw Boek 5. Internationale rechtshulp in het huidige wetboek; te zijner tijd zal dit boek worden overgeheveld naar het nieuwe wetboek.

X Noot
2

Het wetsvoorstel voegt een nieuw Boek 6. Tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in het huidige wetboek; te zijner tijd zal dit boek worden overgeheveld naar het nieuwe wetboek.

Tevens treft u als bijlage aan een schematisch overzicht van de organisatie van de aanpak van de wetgeving modernisering van het Wetboek van Strafvordering2, die zicht biedt op de betrokkenheid van wetenschap en praktijkorganisaties alsmede op de wijze waarop naast de beoordeling van de inhoud van de voorstellen, de (financiële) effecten voor de uitvoeringspraktijk in beeld worden gebracht, voorafgaand aan de formele consultatie en het verdere wetgevingsproces. Tijdens de technische briefing, die na het gesprek van 19 mei a.s. zal kunnen plaatsvinden, kan deze aanpak nader worden toegelicht.

Ik hoop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

De niet-ambtelijke leden van de commissie zijn: prof. mr. J.W.Fokkens, prof. mr. D.W.A. Brouwer, prof. mr. B. Keulen, prof. mr. P.A.M. Mevis, prof. mr. J. Reijntjes en mr. N. Verheij.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl