29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2011

Het kabinet vindt internetconsultatie een nuttig instrument als aanvulling op de reeds bestaande consultatiepraktijk in het wetgevingsproces. Door internet-consultatie krijgen meer mensen, bedrijven en instellingen informatie over wetgeving die in voorbereiding is en kunnen zij suggesties doen om de kwaliteit en uitvoerbaarheid van deze voorstellen te verbeteren. In het rijksbrede experiment internetconsultatie wetgeving1, dat sinds 24 juni 2009 loopt, is bekeken wat de meerwaarde is van internetconsultatie en welke tijd en capaciteit hiermee gemoeid is. Hieruit blijkt dat internetconsultatie extra tijd en capaciteit kost, maar dat het de transparantie van het wetgevingsproces vergroot, de mogelijkheden voor publieke participatie verbetert en een bijdrage levert aan de kwaliteit van voorstellen tot wet- en regelgeving.

In de visie van het kabinet moet internetconsultatie daarom vaker worden ingezet bij de voorbereiding van voorstellen tot wet- en regelgeving, maar niet in alle gevallen. Het blijkt vooral effectief te zijn bij wet- en regelgeving die veel verandering brengt in de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen of die grote gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk. Daarom moet bij de voorbereiding van voorstellen voor wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen worden bepaald of internetconsultatie meerwaarde heeft en een effectieve methode is om de doelgroepen van een regeling te bereiken. Deze afweging moet worden gemaakt in het kader van het in een concreet voorstel beantwoorden van de vraag «wie zijn betrokken» uit het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)2.

De uitvoering van internetconsultaties over voorstellen voor wet- en regelgeving vindt plaats via www.internetconsultatie.nl, in de fase voordat de ministerraad een besluit neemt over het voorstel, of bij een ministeriële regeling de minister. Op basis van de in de bijlage beschreven ervaringen in het rijksbrede experiment internetconsultatie wetgeving gelden de volgende voorwaarden en uitgangspunten bij het inzetten van internetconsultatie:

  • De consultatietermijn bedraagt minimaal vier weken. Afwijking hiervan is mogelijk, mits goed onderbouwd.

  • De consultatie geeft een heldere en begrijpelijke toelichting op de inhoud van het voorstel, het doel en de te verwachten effecten voor de doelgroepen.

  • In de consultatie staat duidelijk aangegeven met welk doel en binnen welke context over het voorstel wordt geconsulteerd, wat de discussieruimte is en over welke aspecten niet wordt geconsulteerd.

  • Burgers, bedrijven en instellingen worden zo goed mogelijk geattendeerd op consultaties over voorstellen die hen mogelijk raken.

  • Ontvangen reacties op consultaties worden alleen openbaar gemaakt op de website met toestemming van degene die de reactie heeft gegeven.

  • Op www.internetconsultatie.nl wordt, na de besluitvorming over het voorstel in de ministerraad, of bij een ministeriële regeling de minister, een kort verslag geplaatst waarin op hoofdlijnen zijn aangegeven de resultaten van de internetconsultatie en naar aanleiding hiervan de belangrijkste veranderingen in het voorstel of de toelichting. Deze informatie wordt ook vermeld in de toelichting bij het voorstel.

Alle ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate en effectieve inzet van het instrument internetconsultatie bij concrete voorstellen voor wet- en regelgeving. Zij geven dit vorm op een zodanige wijze dat de voordelen van internetconsultatie ook ten volle benut kunnen worden. Het ministerie van Veiligheid en Justitie ondersteunt en monitort de inzet van internetconsultatie in het wetgevingsproces.

Het kabinet zal zich, mede afhankelijk van de beschikbare middelen en wensen, blijvend inspannen voor een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website voor internetconsultatie die aansluit bij de behoeften in de samenleving.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

De resultaten van het rijksbrede experiment internetconsultatie wetgeving is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Kamerstukken I, 32 500 VI, K en Kamerstukken II, 29 515, nr. 330.

Naar boven