29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 oktober 2017

Hierbij bied ik u het rapport «Gewogen risico deel 2: Behandeling opleggen aan zedendelinquenten» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna NRM) aan1. Deel 1, «communiceren over recidive in zedenzaken», is op 24 februari 2017 reeds door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk 29 270, nr. 117).

De NRM heeft in haar onderzoek gekeken naar de vraag in hoeverre de huidige praktijk in het opleggen van behandeling aan zedendelinquenten aansluit bij het risico op recidive. In het rapport doet zij aanbevelingen over hoe dit in Nederland beter kan.

Nu beide delen van het rapport gepubliceerd zijn, zal mijn opvolger u een integrale beleidsreactie doen toekomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven