29 259
Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de implementatie van het Verdrag van Valletta (Wet op de archeologische monumentenzorg)

nr. 24
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VROONHOVEN-KOK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 30 maart 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, wordt na artikel 41 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 41a

De artikelen 39, 40 en 41 zijn niet van toepassing op projecten met een oppervlakte kleiner dan 100 m2; de gemeenteraad kan een hiervan afwijkende andere oppervlakte vaststellen.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat bodemverstoringen op huis-, tuin-, en keukenniveau buiten de wettelijke reikwijdte blijven. In het wetsvoorstel is geen beperkende regeling voor de situatie of de omvang van een project opgenomen, terwijl in het verdrag uitdrukkelijk is bepaald dat de nieuwe eisen alleen hoeven te gelden voor «grote projecten».

Zo wordt bewerkstelligd dat kleine bouwprojecten in principe gevrijwaard zijn van de implicaties van het Verdrag van Malta, maar wordt wel recht gedaan aan het maatwerk dat door gemeenten verricht kan worden.

Van Vroonhoven-Kok

Naar boven