29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 311 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2018

Op 26 april 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de medisch-specialistische zorg voor de periode 2019–20221. In die brief heb ik aangegeven dat de betrokken partijen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies zouden voorleggen aan hun achterbannen en dat ik u zou informeren over de uitkomsten daarvan.

Tot mijn genoegen laat ik u hierbij weten dat de achterbannen van alle betrokken partijen hebben ingestemd met de gemaakte afspraken. Bijgaand treft u het door alle partijen ondertekende hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019–2022 aan2.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerstuk 29 248, nr. 309

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven