29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 309 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2018

Hierbij stuur ik u het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de medisch-specialistische zorg voor de jaren 2019–20221.

Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden of zelfs te verbeteren zijn in dit akkoord afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek, door de juiste professional, op het juiste moment en tegen de juiste prijs. Verder zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk en over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd in lijn met de afspraken die hierover zijn gemaakt in het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34).

Ik ben blij met het commitment van partijen en de bijzonder constructieve inzet die zij getoond hebben om tot dit onderhandelaarsakkoord te komen.

De afspraken zijn gemaakt tussen het Ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor. Ik verwacht u eind mei te informeren over de definitieve uitkomst hiervan.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven