29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 304 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2017

Op 21 april jongstleden heeft de Staatssecretaris van VWS uw Kamer geïnformeerd over het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van VWS en partijen in de medisch-specialistische zorg voor het jaar 20181. In die brief is aangegeven dat de betrokken partijen het onderhandelaarsakkoord met een positief advies zouden voorleggen aan hun achterbannen en dat u geïnformeerd zou worden over de uitkomsten daarvan.

Tot mijn genoegen laat ik u hierbij weten dat alle betrokken partijen mij hebben geïnformeerd dat hun achterbannen akkoord gaan met de gemaakte afspraken. Bijgaand treft u een door alle partijen getekend exemplaar van het akkoord aan2.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk 29 248, nr. 303

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven