29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 303 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2017

Hierbij stuur ik u een onderhandelaarsakkoord (zie bijlage1) tussen het Ministerie van VWS en partijen in de medisch-specialistische zorg voor het jaar 2018. Hoewel het kabinet op dit moment demissionair is, heeft uw Kamer aan Minister Schippers gevraagd om voor 2018 een akkoord met de medisch-specialistische zorgpartijen te sluiten. Met het oog op de contractering voor 2018 is het van belang dat tijdig duidelijkheid bestaat over de inhoudelijke en financiële kaders voor het jaar 2018. Voor 2019 en verder is het aan het nieuwe kabinet om al dan niet meerjarige afspraken met de sector te maken.

In dit onderhandelingsakkoord voor 2018 zijn, behalve afspraken over het financieel kader medisch-specialistische zorg in 2018 en de beheersing ervan, inhoudelijke afspraken gemaakt die de medisch-specialistische zorg verder verbeteren. Ik ben zeer ingenomen met het commitment van partijen en de bijzonder constructieve inzet die zij getoond hebben om tot dit onderhandelaarsakkoord te komen.

De afspraken zijn gemaakt tussen het Ministerie van VWS, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor. Ik verwacht u eind mei te informeren over de definitieve uitkomsten hiervan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven