29 247 Acute zorg

Nr. 174 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2012

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in haar brief van 15 september 2011 met kenmerk 2011Z15498/2011D44020 gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de problematiek van de financiering van de Sensoor-organisaties en het borgen van de anonieme hulp op afstand. Dit naar aanleiding van een brief van Sensoor Nederland hierover. De problematiek bij de Sensoor-organisaties is tevens door dezelfde commissie aangekaart in haar brief van 2 februari 2012 met kenmerk 2012Z00831/2012D03556, waarin zij een afschrift vraagt van mijn antwoord aan de provincie Zuid-Holland over de problematiek van de Sensoor-organisaties. Hierbij informeer ik u over de stand van zaken.

Sensoor (voorheen SOS telefonische hulpdienst) biedt al bijna 54 jaar, met de inzet van vele vrijwilligers, anonieme hulp op afstand (telefoon, chat) aan mensen met persoonlijke problemen. Dit verdient grote waardering.

Sensoor kent 13 zelfstandige regionale organisaties die worden gefinancierd door provincies en de G4. De landelijke koepel wordt door mij gesubsidieerd. Naar verwachting verliezen de regionale Sensoor-organisaties in de komende jaren, stapsgewijs, hun provinciale subsidie als gevolg van het bestuursakkoord tussen Rijk en provincies voor de periode 2009–2011. Daarin is de taak van de provincies in zorg en welzijn beperkt tot signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen. Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2012 op 9 en 10 november 2011 heb ik u toegezegd dat ik zal kijken naar de financiële problematiek van de Sensoor-organisaties.

In de afgelopen periode is regelmatig en in goede sfeer overlegd met het bestuur van Sensoor Nederland over hoe VWS kan helpen bij het vinden van een adequate oplossing. Ook is gesproken met IPO en VNG.

Op mijn initiatief hebben Sensoor en ik besloten om eerst beter inzicht te krijgen in de situatie van de 13 Sensoor-organisaties. Het gaat hierbij zowel om de bedrijfseconomische aspecten als om een analyse van de omgeving waarin de Sensoor-organisaties zich bevinden. De opdracht voor dit onderzoek is in de afgelopen weken in nauwe samenwerking met het bestuur geformuleerd. Het onderzoek, gefinancierd door VWS, wordt op dit moment uitgevoerd onder begeleiding van Sensoor-Nederland en medewerkers van VWS. Het is de bedoeling dat Sensoor op basis van dit onderzoek haar visie formuleert op mogelijkheden voor structurele financiering en voor innovatie van de dienstverlening. Vervolgens zal ik deze met Sensoor bespreken en met hen bepalen hoe ik Sensoor kan ondersteunen bij het toewerken naar deze nieuwe situatie.

Het is zowel voor Sensoor als voor mij helder dat er medio dit jaar duidelijkheid moet zijn over de toekomst van deze vorm van hulp op afstand en die van de Sensoor-organisaties in het bijzonder. Uiteraard zal ik u informeren over de uitkomst van dit proces.

Aan de provincie Zuid-Holland heb ik een gelijkluidende brief gestuurd. In de bijlage vindt u een kopie hiervan1.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven