29 247 Acute zorg

Nr. 152 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2011

In mijn brief van 10 juni 2011 (kenmerk CZ/FBI-3068069) heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake maatregelen binnen de logopedie, verloskunde en huisartsenzorg. Naar aanleiding van de actuele realisatiecijfers van het College voor zorgverzekeringen (CVZ) van oktober, informeer ik u als volgt.

De aanwijzing eerstelijnszorg zoals verzonden aan de NZa zal worden aangepast. Voor de bovenstaande sectoren is op basis van de geactualiseerde gegevens van het CVZ een lagere overschrijding te constateren dan kon worden opgemaakt uit de cijfers zoals beschikbaar in maart 2011. Daarom verlaag ik de tariefsmaatregel logopedie, verloskunde en huisartsenzorg met respectievelijk € 1 miljoen, € 2 miljoen en € 20 miljoen. Ik zal de NZa hierover een aangepaste aanwijzing sturen.

Uit de cijfers van oktober 2011 van het CVZ is ook een aanzienlijke financiële dreiging waar te nemen voor wat betreft de huisartsenzorg in 2011. In verband met de onzekerheid rondom dit cijfer verbind ik hier nu geen conclusies aan. Gelet op beheersing van de zorguitgaven dienen eventuele overschrijdingen wel geredresseerd te worden. Dit kan ook gedurende het lopende jaar. Mede gezien de financiële dreiging voor 2011 roep ik de huisartsensector nogmaals op om aan te sluiten bij de (inmiddels) lopende besprekingen met de eerste lijn over een gedeelde bestuurlijke agenda, waarin ik ook afspraken wil maken over hoe om te gaan met mogelijke overschrijdingen en de beschikbare financiële ruimte.

Naar aanleiding van de bovenstaande informatie, wens ik u een korte toelichting te geven op de methodiek rondom de financiële informatievoorziening.

Voor de bepaling van de uitgaven van onder meer de huisartsenzorg en verloskunde beroept het ministerie zich op de cijfers die afkomstig zijn van het CVZ. Het CVZ ontvangt deze gegevens van de zorgverzekeraars. VWS ontvangt op haar beurt vier keer per jaar de aggregeerde gegevens van het CVZ. Bij het bepalen van mogelijke maatregelen in het voorjaar wordt gebruik gemaakt van de cijfers die het CVZ levert in maart. Het valt echter niet uit te sluiten dat bij een latere levering de maatregelen bijstelling behoeven.

Om die reden wordt bij het treffen van maatregelen ook altijd aangegeven dat bijstelling als gevolg van actualisatie van gegevens kan plaatsvinden, zowel naar boven als naar beneden.

Ook in de voorhangbrief van 10 juni 2011 heb ik aangegeven dat de overschrijding als gevolg van actualisatie van gegevens nog kan wijzigen. Uit deze systematiek volgt de bijstelling van de tariefskorting zoals hierboven weergegeven. Deze lijn is eerder ook gevolgd in andere sectoren, zoals bij de ziekenhuizen in 2010. Op dit moment wordt hard gewerkt om de aanlevering van financiële gegevens te verbeteren en deze sneller beschikbaar te hebben.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

Naar boven