29 218
Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 8 december 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt «Een ieder die de leeftijd van veertien jaar heeft bereikt» vervangen door: Een ieder die de leeftijd van veertien jaar, maar niet de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

Toelichting

Dit amendement beoogt de identificatieplicht te verbinden aan een maximumleeftijd van 70 jaar. Een identificatieplicht voor personen ouder dan 70 jaar lijkt niet proportioneel, omdat deze categorie van personen doorgaans in slechts beperkte mate zal deelnemen aan het maatschappelijk proces. Inhoudelijk bezien valt bovendien te betwijfelen of met een identificatieplicht voor personen ouder dan 70 jaar een «pressing social need» wordt gediend.

Van der Staaij

Naar boven