28 982
Liberalisering energiemarkten

nr. 76
MOTIE VAN HET LID SPIES

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat congestie op Nederlandse stroomnetten in toenemende mate een probleem is;

constaterende, dat de Kamer inmiddels een wetsvoorstel heeft ontvangen, waarin netbeheerders terecht worden verplicht om duurzaam opgewekte elektriciteit met voorrang te transporteren;

overwegende, dat aan andere maatregelen in het kader van congestie – zoals congestiemanagement – hoge kosten verbonden kunnen zijn;

constaterende, dat Nederlandse afnemers van stroom (consumenten en bedrijven) voor deze kosten zouden kunnen gaan betalen terwijl deze kosten (deels) veroorzaakt worden door stroomproducenten die voor verbruikers buiten Nederland produceren;

verzoekt de regering om de juridische mogelijkheden in kaart te brengen en voorstellen te doen om te bewerkstelligen dat elektriciteitsproducenten meebetalen aan de kosten van congestiemanagement en de Kamer daarover op korte termijn te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Naar boven