Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828973 nr. 197

28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 197 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 februari 2018

De Gezondheidsraad heeft vandaag aan de Minister voor Medische Zorg en Sport, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en mij advies uitgebracht over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen.

Op 26 januari 2017 is aan de Gezondheidsraad gevraagd het advies van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen uit 2012 te actualiseren in het licht van de resultaten van de onderzoeksrapporten Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) en andere nieuwe kennis. Verder zijn enkele specifieke vragen aan de Gezondheidsraad gesteld over de effecten van secundair fijnstof op de volksgezondheid ten gevolge van de emissie van ammoniak en de rol van fijnstof uit veehouderijen in het optreden van hart- en vaatziekten en longkanker, zoals ook gemeld in de brief van 1 juni 2017 aan uw Kamer (Kamerstuk 28 973, nr. 191).

Het advies van de Gezondheidsraad treft u bijgaand aan1. Hiermee voldoe ik ook aan de toezegging die is gedaan in het dertigledendebat over de intensieve veehouderij op 5 april 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 64, item 7).

Ik zal u mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zo spoedig mogelijk een beleidsreactie geven op dit advies.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl