28 286 Dierenwelzijn

Nr. 488 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat staatssecretaris Bleker een maatschappelijke discussie gaat organiseren op basis waarvan hij een visie op megastallen wil ontwikkelen;

overwegende, dat er grote maatschappelijke onrust is over de groei van het aantal megastallen in Nederland;

overwegende, dat grondgebonden gezinsbedrijven bedreigd worden door de groei van megastallen;

overwegende, dat momenteel onderzoek plaatsvindt naar nut en meerwaarde van een minimumafstand tussen intensieve veehouderij en woonwijken;

overwegende, dat gedurende deze maatschappelijke discussie er een omgekeerde schaduwwerking op zou kunnen treden waardoor er meer aanvragen voor megastallen worden ingediend en hierdoor onrust veroorzaakt wordt bij de agrarische sector en omwonenden;

van mening, dat het onwenselijk is als de maatschappelijke discussie gekleurd wordt door de behandeling van aanvragen voor wijziging van bestemmingsplannen voor megastallen;

verzoekt de regering in overleg te treden met provincies en gemeenten om gedurende de maatschappelijke discussie die staatssecretaris Bleker organiseert, niet mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor stallen groter dan 300 NGE (Nederlandse Grootte Eenheid, maat voor de economische omvang van een agrarisch bedrijf) en één bouwlaag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Van Veldhoven

Naar boven