Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328851 nr. 12

28 851
Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

nr. 12
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 8 september 2003

Hierbij bied ik u de nota naar van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel (kamerstuk 28 851, nr. 13). Deze nota van wijziging bevat wijzigingsvoorstellen die reeds in de nota naar aanleiding van het verslag zijn aangekondigd alsmede voorstellen tot wijziging die ik in mijn brief aan Uw Kamer, kenmerk DGTP03/04 036 heb aangekondigd als resultaat van het overleg met het College van de Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit.

Het bovenvermelde wetsvoorstel dient ter implementatie van een zestal richtlijnen. In verband met de daarvoor geldende implementatietermijnen verzoek ik u te bewerkstelligen dat het wetsvoorstel op zo kort mogelijke termijn voor mondelinge behandeling door de Tweede Kamer op de agenda wordt geplaatst.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst