Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328851 nr. 10

28 851
Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID BLOK

Ontvangen 21 augustus 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Y, wordt in artikel 6a.7, eerste lid, eerste volzin, na «kostentoerekening» ingevoegd: indien uit een marktanalyse blijkt dat de betrokken exploitant de prijzen door het ontbreken van werkelijke concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de marges kan uithollen, in beide gevallen ten nadele van de eindgebruikers.

Toelichting

Prijsregulering is de meest ingrijpende vorm van regulering van de markt. Het dient dan ook alleen te worden ingezet als ultieme remedie in uitzonderlijke gevallen. De toevoeging volgt uit artikel 13 lid 1 van de Toegangsrichtlijn. Voor het opleggen van prijsreguleringverplichtingen aan marktpartijen is het niet voldoende om aanmerkelijke marktmacht te constateren, maar dient het college tevens vast te stellen dat de exploitant daadwerkelijk buitensporig hoge prijzen hanteert of dat de aan andere ondernemingen in rekening gebrachte prijzen de marges van die ondernemingen kunnen uithollen waardoor zij geen reële mogelijkheid hebben een marktpositie te verwerven en dat in beide gevallen de eindgebruikers daarvan de dupe zijn. Dit zijn essentiële vereisten uit de Richtlijn die niet mogen ontbreken.

Blok