28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 134 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2012

Naar aanleiding van mijn toezegging in het mondelinge vragenuur van 20 maart jl. en het verzoek van de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 maart 2012 stuur ik u hierbij informatie over de aard en de wijze van controle van het vervoersverbod dat op 18 maart is ingesteld in verband met de vogelgriep in Kelpen Oler, gemeente Leudal (Limburg). Tevens zal ik verslag doen van de bevindingen die zijn gedaan bij deze controles en informeer ik u over de aanpassing van het beperkingsgebied per 23 maart 2012.

Aard van de controle

Een vervoersverbod wordt ingesteld voor een bepaald beperkingsgebied om verdere verspreiding van een besmettelijke dierziekte te voorkomen. Tegelijkertijd wordt bepaald hoe het verbod gehandhaafd zal gaan worden. De wijze van handhaving is onder andere afhankelijk van de aard van de maatregelen, de verwachte nalevingsbereidheid, de grootte van het gebied en het aantal bedrijven in het gebied dat dieren houdt die voor deze ziekte gevoelig zijn. Op basis hiervan wordt de handhavingsinzet bepaald. Zo nodig wordt de handhaving opgeschaald. Bij het bepalen van de strategie wordt meegewogen of de inzet van medehandhavers, zoals de politie, noodzakelijk is.

In dit geval is ervoor gekozen om, mede gezien de aard van de maatregelen, één vervoersteam van de NVWA in te zetten. Het gebied waarin de maatregelen van kracht waren was relatief klein en de verwachte nalevingsbereidheid van de doelgroep hoog. De nalevingsbereidheid werd hoog ingeschat vanwege de impact die de vogelgriep-uitbraak in 2003 op deze sector heeft gehad.

De inzet van medehandhavers, zoals de politie, werd in dit geval vooralsnog niet nodig geacht. Wel is zoals gebruikelijk de burgemeester van de gemeente Leudal tijdig voor het ingaan van de maatregelen geïnformeerd.

Wijze van controle

Met ingang van zondag 18 maart 2012 om 0.00 uur zijn maatregelen van kracht geworden voor de pluimveebedrijven die waren gelegen in een cirkel van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Kelpen Oler, gemeente Leudal (Staatscourant 2012, 5812). In het gebied waren 24 pluimveebedrijven gelegen, incl. het besmette bedrijf. Vier van deze bedrijven hadden leegstaande stallen.

Direct vanaf het moment van instellen van het beperkingsgebied is gestart met permanent toezicht op de naleving van die maatregelen door deze 24 bedrijven. In het bijzonder zijn deze bedrijven gecontroleerd op het vervoersverbod en de afschermplicht. Dit laatste gebeurde op basis van zichtcontroles, om mogelijke besmetting te voorkomen.

Voor het gebied gold een verbod op het vervoeren van levend pluimvee en pluimveeproducten, zoals eieren en mest, alsmede een verbod op het vervoeren van varkens, runderen en paarden afkomstig van pluimveebedrijven of op weg naar een pluimveebedrijf. De controle op de vervoersverboden richtte zich met name op vervoermiddelen bestemd voor dieren en/of hun producten, zoals mest en eieren. Het toezicht is uitgevoerd door een surveillerend en controlerend vervoersteam van twee buitengewoon opsporingsambtenaren van de NVWA.

Op de openbare wegen die beschreven staan in de regeling zijn door de NVWA voorafgaand aan het van kracht worden van het beperkingsgebied borden met het opschrift «vervoersverbod» geplaatst. Het vervoersteam heeft permanent gecontroleerd op de openbare wegen in het gebied en op de uitvalswegen aan de grenzen van het gebied en heeft de aanduiding van de begrenzing van het gebied gecontroleerd.

Er was geen aanleiding om ook personenauto’s te controleren.

De hobbysector is tevreden met de genomen maatregelen. Hobbydierhouders is geadviseerd om de dieren af te schermen en/of op te hokken. Er gold echter geen verplichting. Verder zijn er bij deze ruiming geen hobbydieren betrokken. Er was voor hobbydierhouders dus geen noodzaak om dieren illegaal het gebied uit te brengen.

Bevindingen

Er is een mondelinge waarschuwing gegeven aan een kleinschalige pluimveehouder die zijn dieren niet had afgeschermd. Deze dieren zijn alsnog direct afgeschermd. Er zijn tot op heden geen andere onregelmatigheden aangetroffen.

Screening en verkleining beperkingsgebied

Inmiddels zijn de bedrijven binnen het bovengenoemde 3 kilometer beperkingsgebied allemaal door de NVWA bezocht en zijn de dieren bemonsterd en getest op vogelgriep. Op 23 maart is vastgesteld dat alle test-uitslagen negatief waren voor vogelgriep.

Daarom is met ingang van vrijdag 23 maart 2012 om 18.00 uur het beperkingsgebied teruggebracht tot een gebied van 1 kilometer rondom het getroffen bedrijf. Binnen het 1 kilometer beperkingsgebied is het vervoer van consumptie-eieren onder voorwaarden weer toegestaan. De andere maatregelen, zoals de afschermplicht en het vervoersverbod voor pluimvee en pluimveemest, blijven in dit gebied van kracht. Voor een totaaloverzicht van de maatregelen verwijs ik u naar de wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten van 23 maart, die gepubliceerd is op Rijksoverheid.nl.

Het aantal bedrijven dat binnen dit 1 kilometer beperkingsgebied is gelegen is drie, waaronder het getroffen bedrijf. De controles van de NVWA worden sindsdien op basis van steekproeven uitgevoerd.

Het beperkingsgebied kan drie weken na de eerste reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf opgeheven worden. Het besmette bedrijf blijft onder toezicht van de NVWA tot drie weken nadat de definitieve reiniging en ontsmetting zijn afgerond.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven