Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201928760 nr. 93

28 760 Meerjarenplan Alfabetisering

Nr. 93 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld 27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wordt gewerkt aan meer inzicht in, en grip op, de kwaliteit van informele aanbieders van cursussen voor laaggeletterdheid;

overwegende dat gemeenten bij het tegengaan van laaggeletterdheid steeds minder investeren in formele educatie, waarvan de kwaliteit vaststaat;

overwegende dat de sociaaleconomische Raad aangeeft dat het aanbod om laaggeletterdheid tegen te gaan te klein is en er behoefte is aan meer regie;

verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe de verhouding tussen informeel en formeel aanbod voor laaggeletterden er momenteel uitziet, en daarbij inzichtelijk te maken bij hoeveel roc's laaggeletterden nog terechtkunnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Kwint

Westerveld