28 760 Meerjarenplan Alfabetisering

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID STRAUS

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er door het nieuwe PISA-onderzoek en de verplichte eindtoets nieuw en meer inzicht komt ten aanzien van de stand van zaken omtrent analfabetisme aan het eind van de basisschool;

constaterende dat meer inzicht betekent dat het beleid om analfabetisme te bestrijden voorzien kan worden van kwantitatieve doelstellingen en getoetst kan worden welke resultaten de acties opleveren;

verzoekt de regering om, een samengestelde monitor in te richten op basis van verschillende nieuwe en bestaande bronnen waarmee de Kamer op structurele basis het taalniveau van leerlingen aan het einde van de basisschool kan volgen en de resultaten van het overheidsbeleid kan meten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Naar boven