28 741 Jeugdcriminaliteit

24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juli 2018

Bij brief van 20 december 2017 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de Verkenning Invulling Justitiële Jeugd (VIV JJ) en toegezegd in het tweede kwartaal van 2018 het eindrapport van de verkenning toe te sturen.1 Als bijlage bij deze brief treft u het eindrapport2. Met dit eindrapport geef ik ook uitvoering aan de motie van de leden Buitenweg (GroenLinks) en Raemakers (D66) over de vraag hoe alternatieven voor jeugddetentie, zoals de kleinschalige voorzieningen, ook buiten de grote steden kunnen worden aangeboden.3

Het aantal jeugdigen dat in aanraking komt met het jeugdstrafrecht vertoont al enkele jaren een dalende trend. De bezetting in de JJI’s is sterk aan het afnemen door een fors dalende instroom. Dit heeft ertoe geleid dat er ook binnen de justitiële jeugdinrichtingen sprake is van overcapaciteit. Daarbij is er sprake van een toename in de diversiteit in behoeften van de jeugdigen in JJI’s. Deze ontwikkelingen maakten dat in 2015 zowel uw Kamer als het veld een verandering van het huidige stelsel nodig achtte. Met het rapport VIV JJ is een eerste aanzet gedaan tot een toekomstig duurzaam stelsel vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen.4 In de periode tussen 2016 en 2018 is dit rapport VIVJJ middels brede samenwerking van (justitiële) partners, ondersteund door de wetenschap, verder uitgewerkt in proeftuinen, onderzoeken en experimenten.

In het eindrapport zijn de resultaten hiervan uiteengezet en wordt vooruitgeblikt naar de eventuele aanpassingen van het systeem van vrijheidsbeneming van justitiële jeugd. Op basis van de inhoudelijke verkenning zijn de ervaringen met kleinschalige voorzieningen positief. Een eventuele keuze om diverse kleinschalige voorzieningen te realiseren zal evenwel verstrekkende gevolgen hebben voor de huidige justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s). Het landschap zal dan veranderen van het huidige aantal grootschalige inrichtingen naar enkele grootschalige en meerdere kleinschalige voorzieningen. Ik reageer nu nog niet inhoudelijk op het eindrapport.

Tijdens het Algemeen Overleg Justitiële Jeugd van 5 april 2018 (Kamerstuk 28 741, nr. 50) heb ik toegezegd in het najaar te komen met een brede brief over het justitieel jeugdbeleid. Ik vind het passend om in die brief ook mijn reactie op het eindrapport VIV JJ op te nemen. In die brief komen ook de strafmaat, preventie, nazorg, het adolescentenstrafrecht en de straf- en civielrechtelijke plaatsing van jongeren (inclusief beleidsreactie op het RSJ advies inzake samenplaatsing) aan de orde, zodat deze dossiers in samenhang kunnen worden bezien. Samen met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ga ik dit najaar hierover graag met uw Kamer in gesprek.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstukken 28 741 en 24 587, nr. 39.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 28 741, nr. 48.

X Noot
4

Kamerstuk 24 587, nr. 626.

Naar boven