28 719 Reïntegratiebeleid

Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2016

Sinds 2013 werk ik samen met de Staatssecretaris van VWS en met onder andere GGZ-Nederland, VNO-NCW, UWV, Divosa, VNG en LPGGZ via het project Mensenwerk aan de bevordering van de participatie van mensen met psychische aandoeningen. Via dit project is nagegaan wat werkzame elementen zijn om participatie te vergroten, is gewerkt aan een meer open houding ten aanzien van mensen met psychische problemen, en is de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen gestimuleerd.

Er zijn concrete producten opgeleverd. Daarover heb ik u op 25 november 2015 schriftelijk geïnformeerd (Kamerstuk 28 719, nr. 95). Bijvoorbeeld het onderzoek, uitgevoerd door Erasmus MC en bevestigd door het Trimbos Instituut, dat uitwees dat samenwerking GGZ-Werk&inkomen voor betrokken partijen een positieve businesscase oplevert. Ik noem hier bij wijze van voorbeeld ook de voor gemeentelijke klantmanagers bedoelde, door Divosa opgestelde Werkwijzer, waarin opgedane kennis is gebundeld; en de in opdracht van de VNG opgestelde handreiking die voor gemeenten de mogelijkheden voor samenwerking met zorgverzekeraars schetst. Het Ministerie van VWS heeft samen met belanghebbende partijen anti stigmacampagnes uitgevoerd; LPGGz en de LCR hebben een zogenaamde routewijzer ontwikkeld, een website bedoeld om mensen met een psychische kwetsbaarheid met de wens te willen werken, te helpen de regie in eigen hand te nemen.

Nu komt het aan op toepassing van deze en andere producten in de regio, en op het echt organiseren van regionale samenwerking. Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop ik regionale samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk & Inkomen een extra impuls wil geven.

Onderzoek en ervaring leert dat samenwerking tussen gemeente, UWV, GGZ, cliënten, werkgevers en zorgverzekeraars cruciaal is om mensen met psychische aandoeningen naar werk te helpen. In vier voorbeeldregio’s worden leerervaringen opgedaan die breed worden verspreid. Daarnaast organiseert de Programmaraad samen met GGZ Nederland in alle 35 arbeidsmarktregio’s een bijeenkomst met onder meer gemeenten, GGZ-instellingen, vertegenwoordigers van cliënten en UWV om samenwerking te stimuleren. Kennis en goede voorbeelden worden verspreid. Deelnemers zijn enthousiast over de bijeenkomsten, maar ook blijkt duidelijk dat in veel regio’s de samenwerking nog in de kinderschoenen staat. Voor het echt organiseren van regionale samenwerking is een extra impuls nodig. Die wil ik geven door in 2017 en 2018 in

totaal maximaal € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor regio’s die actief aan de slag gaan met de participatie van mensen met een psychische aandoening. Doel is om op dit thema het organiserend vermogen van de regio’s te ondersteunen, de ontwikkeling van gezamenlijk regionaal beleid te stimuleren, en te bevorderen dat samenwerking tussen de domeinen GGZ en Werk & Inkomen structureel in de werkprocessen wordt opgenomen en versterkt, waardoor de kwaliteit van de ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen wordt verhoogd.

Om als regio voor een financiële ondersteuning in aanmerking te komen, moet een onderbouwing worden aangeleverd. De regio’s kunnen daarbij de kennis benutten die beschikbaar is gekomen uit de bijeenkomsten in de 35 arbeidsmarktregio’s en het onderzoek in de vier voorbeeldregio’s. Regio’s die een plan indienen dat aan de vereisten voldoet, zullen naar verwachting na de zomer 2017 een bijdrage krijgen voor 2017 en 2018. De initiatieven in de verschillende regio’s zullen ook gemonitord worden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven