28 694 Verpakkingsbeleid

Nr. 89 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2012

In deze brief informeer ik u over de toekomst van het verpakkingendossier.

Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan nieuwe afspraken voor het hergebruik van verpakkingsmaterialen vanaf 2013. De huidige afspraken lopen tot en met 2012. Met de nieuwe afspraken wil ik het hergebruik verder laten groeien. Maar ik wil ook dat er met de nieuwe afspraken een ambitieuze verduurzaming komt van de verpakkingsketen. Het is van belang dat het verpakkingenbeleid continuïteit heeft. Alle betrokkenen bij dit dossier onderschrijven dit. Naast stabiliteit in de uitvoering wordt innovatie gestimuleerd en de investeringen die daarvoor nodig zijn een kans gegeven.

De totstandkoming van huidige Raamovereenkomst Verpakkingen heeft veel tijd gekost. Maar inmiddels kunnen wij constateren dat er een goed lopend systeem is met goede hergebruikresultaten. De ervaringen van de afgelopen jaren worden gebruikt bij het maken van nieuwe afspraken om waar nodig het systeem te verbeteren. De inzet van de besprekingen is het maken van robuuste afspraken voor 10 jaar.

De drie partijen zijn het met elkaar eens geworden dat de hieronder genoemde onderwerpen geadresseerd en verder uitgewerkt moeten worden in de nieuwe afspraken. Dit totaalpakket zal bestaan uit:

  • Preventie en verdere verduurzaming

  • Rollen en verantwoordelijkheden

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid rond zwerfafval

  • Vergoeding op basis van door de gemeente gemaakte kosten

  • Toename van het hergebruik

  • Vrijheid van instrumenten om afgesproken doelen te halen.

Duidelijk is dat dit een totaalpakket moet worden. Dat betekent dat niet over elk punt afzonderlijk onderhandeld wordt. Ze moeten in onderlinge samenhang worden gezien. Op korte termijn zal ik u verder informeren over de concrete afspraken.

Veel energie heeft gezeten in de bekostiging. Producenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van het totale systeem en het vergoeden van de gemeenten voor hun rol. Om tot nieuwe afspraken te komen is er bekostiging nodig door het verpakkende bedrijfsleven. Dit als tegenprestatie voor het laten vervallen van de verpakkingenbelasting. De sector erkent dit ook. Het verpakkende bedrijfsleven heeft mij laten weten grote bereidheid te hebben om voor de bekostiging te zorgen zodat voldoende geld wordt geïnd voor de inzameling en hergebruik van verpakkingsmaterialen, mits een aantal praktische zaken rond de heffing zijn opgelost. Momenteel is de sector samen met mijn ministerie een aantal voorwaarden hiervoor aan het uitwerken. Deze toezegging gaat de sector bekrachtigen bij het ondertekenen van de nieuwe afspraken. Overigens is in het belastingplan 2012 (Kamernummer 33 003, nr. 3) opgenomen dat als het bedrijfsleven er onverhoopt niet in slaagt de bekostiging te regelen, de regering de afschaffing van de verpakkingenbelasting zal heroverwegen.

Voor het verder uitwerken van concrete afspraken ben ik in overleg met de gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven. De afspraken zijn overigens niet alleen voor hen van belang, maar feitelijk ook voor de burger, de gemeenten en de afvalbedrijven. Allen hebben belang bij spoedige duidelijkheid over de nieuwe situatie.

Recent heeft VNG mij gemeld dat er meer tijd nodig is om tot goede afspraken te komen. Om het mogelijk te maken dat in 2013 het nieuwe stelsel van kracht wordt is het nodig dat uiterlijk februari 2012 een onderhandelakkoord wordt getekend. De rest van 2012 heb ik nodig voor het wijzigen van regelgeving en de verdere uitwerking van de afspraken samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkende bedrijfsleven.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J. J. Atsma

Naar boven