28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 523 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2018

Op verzoek van uw Kamer zend ik u hierbij, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, het «Trendrapport High Impact Crimes 2013–2017»1(Regeling van Werkzaamheden, d.d. 4 april 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 69, item 6)). Dit verzoek is gedaan naar aanleiding van berichtgeving in de media.2 In dit trendrapport is de ontwikkeling van de aard en omvang van woninginbraken, overvallen en straatroven tussen 2013–2017 in kaart gebracht. Het rapport is samengesteld op basis van politiedata. Dit rapport wordt gebruikt om zicht te krijgen in trends ten behoeve van de focus binnen de integrale aanpak van deze delicten.

Belangrijkste bevindingen

De dalende trend van het aantal High Impact Crimes (hierna HIC) in Nederland heeft de afgelopen jaren gestaag doorgezet, maar kent voor overvallen in 2017 een lichte afvlakking. De ophelderingspercentages van de drie delicten laten geen eenduidige ontwikkeling zien en fluctueren over de afgelopen jaren binnen een beperkte bandbreedte.3 Het aantal aangehouden verdachten neemt geleidelijk af tot 2017, maar laat voor straatroven en overvallen een lichte stijging zien afgelopen jaar.

Er zijn geen duidelijke trends waarneembaar in de leeftijd van aangehouden verdachten van HIC. Het beeld blijft redelijk stabiel. Over het algemeen zijn aangehouden verdachten van straatroven relatief jong. Ongeveer 44 procent van de aangehouden verdachten was jonger dan 18 jaar in 2017. Bij woninginbraken en overvallen is de meerderheid van het aantal aangehouden verdachten ouder dan 18 jaar. In 2017 was ruim driekwart van het aantal verdachten van overvallen 18 jaar of ouder. Het aandeel verdachten van overvallen in de leeftijdscategorie 12 t/m 15 jaar nam tot 2016 toe, maar is in 2017 gedaald.

De mobiliteit van aangehouden verdachten laat ook een stabiel beeld zien over de afgelopen jaren. Rond 70 tot 80% van de aangehouden verdachten woont in de regio waar het delict is gemeld, 40% tot 55% woont in dezelfde gemeente als waar het delict is gemeld.

Tot slot

Dit trendrapport laat wederom zien dat de geprioriteerde integrale aanpak van HIC zijn vruchten afwerpt. Dit onderstreept het belang om deze aanpak vast te houden en dat er daarbij aandacht moet blijven voor het voorkomen van daderschap onder jongeren. Ik blijf me dan ook inzetten om deze vormen van criminaliteit, die ernstige inbreuk maken op de integriteit van slachtoffers en het veiligheidsgevoel van hun omgeving, tegen te gaan.4

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

«Gewapende tienerrovers rukken op» (Telegraaf, 4 april 2018).

X Noot
3

Te weten: woninginbraken 9,5%-10,4%; overvallen 49,9%-59%; straatroof 25,7%-30,0%.

X Noot
4

Zie tevens Kamerstuk 29 270, nr. 124.

Naar boven