28 684 Naar een veiliger samenleving

Nr. 390 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 augustus 2013

Hierbij zend ik u een reactie – zoals verzocht door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport – op het artikel «Ziekenhuizen bestrijden criminaliteit» op NOS.nl van 3 juli jongstleden.

Het artikel verwijst naar het project «Aanpak geweld door ziekenhuizen, politie en bestuur» van de gemeente Amsterdam, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie Amsterdam-Amstelland, het landelijk politieprogramma Aanpak Geweld, de ziekenhuizen AMC, VUmc, OLVG, Slotervaart, Sint Lucas/Andreas, BovenIJ en Amstelland, Achmea, VeiligheidNL, het ministerie van VWS en de GGD Amsterdam. Mijn collega van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 17 april jl. in het debat met uw Kamer over straatterreur toegezegd uw Kamer deze zomer nader te informeren over dit project (Handelingen II 2012/13, nr. 76, item 7, blz. 67–76). Ik zal daarom alleen kort ingaan op uw vraag over de bescherming van persoonsgegevens in dit driejarige project.

De gegevens van slachtoffers die zich met geweldletsel melden op de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH’s), worden vertrouwelijk behandeld, volgens zowel de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bescherming Persoonsgegevens als de regels van het medisch beroepsgeheim. De ziekenhuizen verstrekken geen gegevens die herleidbaar zijn naar individuele personen, zoals naam, adres, geboortedatum of burgerservicenummer (BSN).

De deelnemende ziekenhuizen en VeiligheidNL (beheerder van het letselinforma-tiesysteem en verwerker van de geanonimiseerde gegevens) hebben behalve over gegevensregistratie ook afspraken gemaakt over de verwerking van de geanonimiseerde gegevens. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol gegevensverwerking.

Informatie over het project en de bescherming van de persoonsgegevens worden ook kenbaar gemaakt via posters op de deelnemende SEH’s. Alle personen die zich melden op de SEH’s krijgen een viertalige folder met informatie over de gegevensverwerking, de privacy en de wijze waarop ze eventueel bezwaar kunnen maken tegen opname van hun geanonimiseerde gegevens in het databestand. Daarnaast liggen uitgebreidere informatiesheets op de balies van de SEH’s. De geanonimiseerde gegevens worden door politie en gemeente uitsluitend gebruikt voor de preventie van geweld. Zowel de informatiesheet als het protocol gegevensverwerking zijn in te zien op de website van VeiligheidNL (www.veiligheid.nl/registratie ).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven