28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 144 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2012

Hierbij ontvangt u mijn reactie op uw verzoek van 3 februari jl. met betrekking tot de brief inzake perceelsregistratie en tevens een verzoek om een stand van zaken brief uitbetaling toeslagrechten.

Uitbetaling toeslagrechten

Per 7 februari is aan 89,5% van de landbouwers de bedrijfstoeslag uitbetaald. Met dit percentage ligt Dienst Regelingen (DR) op koers om eind februari de toezegging van 90% aan de Tweede Kamer te realiseren. Er is in totaal 654 miljoen euro uitbetaald aan 50 131 landbouwers. De verwachting is dat, conform de eerdere planning, voor 1 mei 2012 100% van de toeslagrechten is uitbetaald.

DR nam al eerder dit jaar al stappen om verbeteringen aan te brengen in de behandeling van de aanvragen. Hierdoor werd een vlottere betaling mogelijk. De behandeling verliep eveneens sneller omdat veel landbouwers dit jaar de Gecombineerde opgave (GDI) massaal digitaal ingevuld hebben. Ondernemers kunnen de status van hun aanvraag volgen in «mijn dossier» via Tracking en Tracing.

Reactie op uitspraak van het CBb

Daarnaast vraagt u om mijn reactie op een brief over de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 23 december 2011. Op basis van die uitspraak zal in de desbetreffende zaak een controle ter plaatse worden uitgevoerd en vervolgens een nieuw besluit worden genomen. Op het ogenblik zijn meerdere soortgelijke perceelsgerelateerde zaken onder de rechter. Op basis van de uitspraken in deze lopende procedures zal ik bezien of aanpassingen noodzakelijk zijn. Vooralsnog verwacht ik uitspraken in de desbetreffende procedures medio mei. Ik zal u over de uitkomsten daarvan informeren.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

Naar boven