28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 109 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 januari 2011

Op 14 oktober ontving u een brief (TK 2008–2009 28 625, nr. 106) van mijn ambtsvoorganger waarin zij aangaf dat zij vier boerencollectieven heeft uitgenodigd om voorstellen te doen voor het uitvoeren van een GLB-pilot. In die pilot wordt onderzocht of overeenkomsten met boerencollectieven een meerwaarde kunnen opleveren voor de inzet van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat initiatief zet ik voort, waarbij ik zoek naar mogelijkheden om op gebiedsniveau ondernemerschap effectiever aan te wenden en te belonen voor het realiseren van bovenwettelijke maatschappelijke prestaties en diensten.

Agrarisch ondernemers spelen een goede en belangrijke rol in het beheer van landbouwgebieden. Met de Pilots GLB wil ik verkennen welke toegevoegde waarde collectieven kunnen hebben bij het realiseren van maatschappelijke waarden (bijvoorbeeld natuur- en klimaatdoelen), maar ook hoe daarmee de uitvoering van het landbouwbeleid efficiënter en effectiever kan verlopen. De resultaten hiervan wil ik betrekken bij mijn standpuntbepaling in de discussie over de toekomst van het GLB. Dit om de ruimte te creëren om als lidstaat contracten met collectieven gericht in te kunnen zetten als aanvullende mogelijkheid, en niet als enig mogelijke werkwijze. De pilots hebben geen invloed op de eventuele aanwijzing van gebieden.

Op dit moment werken de collectieven samen met mijn departement aan de invulling van de Pilots GLB. Creativiteit is vereist om dit binnen de bestaande Europese regelgeving te doen en begin 2011 met de uitvoering te kunnen starten. De € 3,5 miljoen die ik voor het uitvoeren van de pilots beschikbaar heb, betreft volledig nationaal geld en zal geen effecten geven op de hoogte van de betalingen in het kader van de bedrijfstoeslagregeling.

Ik hoop dat we met de Pilots GLB kunnen laten zien dat agrarische ondernemers die de ruimte krijgen ook een goede bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen.

Want die richting moeten we uit: een nieuw GLB dat de ondernemende boer beloont voor die doelen vanuit een gezonde duurzame concurrentiekracht. Graag houd ik u daarom op de hoogte van de ontwikkelingen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven