28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2010

Conform mijn eerdere toezeggingontvangt u hierbij een stand van zaken met betrekking tot de perceelsregistratie. In deze brief ga ik in op de verwerking van de opmerkingen die door de ondernemers voor en tijdens de Gecombineerde Data Inwinningsperiode (GDI) zijn gemaakt. Daarnaast zal ik uitleg geven over het verdere verloop van het uitvoeringsproces. Tevens geef ik een prognose voor het betaalschema van de Bedrijfstoeslagregeling (BTR 2010).

Stand van zaken perceelsregister

Elk jaar kunnen ondernemers de oppervlakte van de percelen in het perceelsregister bekijken om zo de GDI-opgave te kunnen doen en om veranderingen en opmerkingen te kunnen doorgeven. Dit jaar maakt Dienst Regelingen (DR) het perceelsregistratiesysteem geheel conform de Europese regels. Dat is een ingewikkeld proces. Ik heb in dit kader een aantal toezeggingen gedaan. Ik heb de mogelijkheden voor ondernemers om opmerkingen op het register te geven verruimd. Tevens heb ik de slotenmarge ingevoerd. Daarnaast heb ik het mogelijk gemaakt digitaal de opgegeven oppervlakte 2010 naar beneden toe bij te stellen om eventuele sancties te voorkomen.

Sinds 1 juli heeft DR ondernemers de mogelijkheid geboden om hun perceelsregistratie te controleren en die te vergelijken met de opgegeven oppervlakte in de GDI. Die ondernemers waarvan alle percelen zijn gecontroleerd door DR krijgen een bericht wanneer hun percelen zijn gecontroleerd.

DR is druk bezig om alle opmerkingen (stippen) die voor en tijdens de GDI zijn gemaakt te verwerken. Het totaal aantal opmerkingen dat moet worden verwerkt, is 245 000. Tot op dit moment heeft DR 211 300 opmerkingen verwerkt en zijn er ruim 43 000 ondernemers in 6 tranches aangeschreven. Het totaal aantal ondernemers dat wordt aangeschreven, bedraagt 72 658. De planning is dat de ondernemers die een subsidieaanvraag hebben gedaan vóór begin december worden aangeschreven. De laatste groep ondernemers (die wel een GDI-opgave hebben gedaan, maar geen subsidieaanvraag) ontvangen naar verwachting medio december bericht.

In het registratiesysteem bestaan topografische percelen en gewaspercelen. Topografische percelen zijn stukken land die worden begrensd door «harde» grenzen zoals wegen, sloten bomenrijen en bebouwing. Op één topografisch perceel kunnen meer gewaspercelen van verschillende ondernemers liggen. DR verwerkt opmerkingen van de ondernemers op het niveau van een topografisch perceel. Dit is noodzakelijk, omdat gewaspercelen van meerdere gebruikers op één topografisch perceel in samenhang worden verwerkt. Deze werkwijze verklaart het verschil tussen het aantal afgehandelde opmerkingen en het aantal landbouwers dat een brief heeft ontvangen.

Tot nu toe is het aantal ondernemers dat de oppervlakte naar beneden bijstelt beperkt. 1051 ondernemers hebben 5620 percelen met in totaal 390,63 ha naar beneden bijgesteld. Uit steekproeven blijkt dat het hier om kleine bijstellingen per ondernemer gaat. In totaal zijn er 788 277 gewaspercelen opgegeven tijdens de GDI.

Ook nieuw dit jaar is de invoering van de slootmarge. Bij de slootmarge mag een ondernemer onder bepaalde voorwaarden de oppervlakte van (een deel) van een sloot opgeven als subsidiabele oppervlakte. Het aantal percelen waarbij een slootmarge is aangevraagd bedraagt 44 265. De totale oppervlakte van de aangevraagde slootmarge bedraagt 4 173,04 ha.

Tot en met 24september zijn er bij het LNV-loket ruim 4 500 telefoontjes over de perceelsregistratie binnengekomen, op een totaal van ruim 67 000 telefoontjes over alle andere onderwerpen in diezelfde periode. Van deze 4500 telefoontjes zijn er circa 429 doorverbonden met een perceelsregistratiespecialist. In bijna alle gevallen kon het probleem of de vraag worden opgelost.

In 4 gevallen is de nVWA gevraagd om een veldcontrole uit te voeren. Deze 4 gevallen maken deel uit van de lijst van 11knelgevallen die via LTO, de Boerderij en het LNV Loket zijn binnengekomen. Zes van de knelgevallen zijn naar tevredenheid van de betreffende ondernemer afgehandeld. De overige zijn in behandeling.

Mest

Omdat er regelmatig vragen worden gesteld over de gevolgen van de aanpassing van het perceelsregister voor de mestplaatsingsruimte zal ik hier kort op ingaan.

De gevolgen van de aanpassingen van het perceelsregister voor de mestplaatsingsruimte zijn beperkt. In de mestregelgeving wordt niet de opgave in de (e-)GDI als norm gehanteerd maar wordt uitgegaan van de feitelijke situatie. Op het moment dat een landbouwer wordt geselecteerd voor een mestcontrole zal eerst aanvullende informatie bij deze landbouwer worden opgevraagd voordat een beslissing wordt genomen. De feitelijke situatie zal dan bepalend zijn voor zijn mestplaatsingsruimte mocht dit eventueel afwijken van zijn oorspronkelijke opgave.

Betaalschema voor de Bedrijfstoeslagregeling (BTR 2010)

Voor een definitieve BTR-betaling aan een ondernemer dienen Europees rechtelijk alle controles te zijn afgerond.

Omdat door de aanpassing van het perceelsregister de noodzakelijke controlestappen voor de uitbetaling van de BTR later zijn ingezet, verwacht ik dat ik circa 40 tot 45% van de ondernemers in december definitief kan uitbetalen. In februari 2011 verwacht ik circa 70% van de ondernemers te hebben uitbetaald en in april 2011 circa 90 tot 95%.

Dienst Regelingen stelt alles in het werk om de resterende perceelsopmerkingen van de ondernemers snel en zorgvuldig te verwerken, zodat aan boeren zo spoedig mogelijk een EU-conforme BTR-betaling kan worden gedaan.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven